جمعه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
نمای پشتی دانشکده ادبیات
سر در دانشکده ادبیات
نمایی از کلاس ها
ساختمان شماره 2
مجلات گروه
IMAGE مجله زبان و مطالعات ترجمه

    مجله مطالعات زبان و ترجمه     نوع نشریه:علمی- پژوهشی (فصلنامه) شابن چاپی: 2228-5202 شابن آنلاین: 2383-2878 صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول: دکتر سیدحسین فاطمی سردبیر: دکتر بهزاد قنسولی مدیر اجرائی: دکتر محمد رضا فارسیان کارشناس اجرائی: مرضیه دهقان تلفن: 05138806723 فکس: 05138794144 ضریب تاثیر: 0.027