دروس دوره کارشناسی تاریخ

تعداد واحد درسی مورد قبول دوره کارشناسی : 138 واحد

تعداد واحد درسی اصلی مورد قبول : 68 واحد---- دروس اصلی

تعداد واحد پایه مورد قبول : 28 واحد--- دروس پایه

نعداد واحد اختیاری مورد قبول : 24واحد--- دروس اختیاری

تعداد واحد عمومی مورد قبول :  18 واحد--- دروس عمومی