عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
ماهیت و هویت اجتماعی فدائیان اسماعیلی در دوران الموت.زهره گل افشانکارشناسی ارشدمعزی۱۳۹۰/۱۲/۰۳
تداوم سنت های هخامنشی در دوره اشکانیملیحه شکوری فرکارشناسی ارشدنصراله زاده۱۳۹۱/۰۹/۰۷
سرانجام خاندانهای حکومتگر ساسانی در دوره اسلامی تا یورش مغولانزهرا عمرانیکارشناسی ارشددلریش۱۳۹۲/۰۸/۱۴
سیره جهادی امام علی (علیه السلام)مرتضی اثنی عشری کهنوجیکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۲/۱۲/۱۲
شیوه تبلیغ دین در سیره علویاقدس شمس الدینیکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۲/۰۹/۱۹
اوضاع سیاسی-اجتماعی- اقتصادی خراسان از ورود اسلام تا آغاز عصر عباسیانمژگان فروزانکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۲/۰۶/۲۳
جایگاه سادات درایران عصر بوییانمجتبی حسینی کفشدارکارشناسی ارشدمعزی۱۳۹۲/۰۱/۲۰
سیمای مختار ثقفی در مکاتب تاریخ نگاری شام وعراقسمیه جعفرپور نصیرمحلهکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۳/۰۹/۱۸
حمل و نقل در ایران باستانالهام نوروزپورانکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۳/۱۰/۳۰
تحولات مرزهای جنوبی شاهنشاهی هخامنشیمهدی عبدالهیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۴/۰۹/۰۳
تصویر یهودیان عصر ساسانی در متون ایرانی ( فارسی میانه ، فارسی ، عربی )سیدمحمد علی موسویکارشناسی ارشدجم۱۳۹۴/۱۰/۲۲
جایگاه ماد درامپراطوری هخامنشیفاطمه عابدیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۴/۱۱/۱۴
جریان شناسی تاریخ‌نگاری انقلاب مشروطه؛ با تأکید بر جریان اسلام‌گرایانمحمدرضا ناظریدکتری(Ph.d)سرافرازی۱۳۹۵/۰۹/۱۳
نقش عوامل ژئوپلیتیکی در عقب ماندگی ایران از ابتدای دوره صفویه تا پایان قاجاریهمحمدرضا قویدلدکتری(Ph.d)سرافرازی۱۳۹۵/۱۰/۲۹
عزاداری های مذهبی در مشهد سالهای 1300 تا1330 خورشیدیسمیه السادات پرسته زادهکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۶/۰۴/۱۰
زندگی و فعالیت های علمی-فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آیت الله میرزا علی اکبر نوقانینفیسه درفشانکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۶/۰۴/۱۰
عدالت اجتماعی در دوره ی قباد و انوشیرواندامون طالبی ایلخچیکارشناسی ارشدجم۱۳۹۶/۱۱/۰۴
جنگ جمل در تاریخنگاری عراق و شامفاطمه زاهدی فرکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۷/۱۰/۰۵
نقش اقتصادی زنان در دوره ساسانیانفروغ اقبالیکارشناسی ارشدجم۱۳۹۷/۱۰/۰۵
ایلامیان در تخت جمشیدریحانه محسنیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۸/۰۱/۲۱
جغرافیای تاریخی آمودریا از ورود اسلام تا سقوط ایلخانانعزیزالله موحدیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۸/۰۹/۲۰
مناسبات تصوف و حکومت در ایران از آغاز مشروطه تا پایان عصر پهلویاکرم گلیدکتری(Ph.d)وکیلی۱۳۹۸/۱۱/۲۷
طوایف چار اویماق-ایمک- خراسان و نقش آنان در مسائل سیاسی دوره قاجار و پهلویمحمود خیرالهیدکتری(Ph.d)سرافرازی۱۳۹۸/۱۰/۰۳
تغییرات مرزهای شمال شرق در دوره قاجاریه و پهلوی و پیامدهای آنعبداله رحمتدکتری(Ph.d)سرافرازی۱۳۹۸/۱۲/۰۳
تقیه در سیره سه امام نخست شیعهمصطفی لشکری دربندیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نقش عوامل جغرافیایی در رویدادهای تاریخی کرمان -از ورود اسلام تا پایان سلجوقیان -راضیه قصاب زاده راینیدکتری(Ph.d)سرافرازی۱۳۹۷/۰۳/۳۰
مواضع علما،روشنفکران،رجال واحزاب سیاسی درقبال کاپیتولاسیون سال 1343ش.جواد نوروزیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۹/۰۸/۰۶
روابط سیاسی - فرهنگی ایران و چین از اواخر ساسانیان تا برآمدن سامانیانسیدمجتبی ترحمیکارشناسی ارشدگیلانی۱۴۰۰/۰۳/۱۳
صورت بندی هویت زن در رسانه های جمعی پهلوی دوم با تاکید بر مطبوعات 1332-13357نجمه منوچهری راوریدکتری(Ph.d)وکیلی۱۴۰۰/۰۴/۰۲
قراردادهای نظامی ایران و آمریکا اهداف و پیامدهاعلی صمدی جواندکتری(Ph.d)وکیلی۱۴۰۰/۰۴/۱۵
مقایسه دیدگاه های امام خمینی با متفکران اصلاح گر معاصر مصری درباره زنحمیده دانش جودکتری(Ph.d)وکیلی۱۴۰۰/۰۶/۲۳
نقش خاندان های ایرانی در گسترش تشیع در عهد طاهریانالیاس علی نژادنقندرکارشناسی ارشدگیلانی۱۴۰۰/۰۸/۱۲
مقایسه وضعیت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی دو شهر مشهد و تبریز از مشروطه تا جنگ جهانی اولزینب جوادیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۰/۰۴/۱۶
نقش خاندان هدایت در انقلاب مشروطه ایرانمریم فرهادیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۰/۰۹/۰۹
تجارت سبزوار در دورة قاجارهانیه طلوع فکورکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۰/۱۰/۰۱
تجارت برده در خراسان و ماوراءالنهر در قرون نخستین اسلامی -تا پایان قرن چهارم هجری قمری-حسن رمضانپوردکتری(Ph.d)ایمان پور۱۴۰۰/۱۱/۰۵
تحولات سیاسی و فرهنگی ساکنان حاشیۀ جنوبی دریای مازندران از ورود آریایی ها تا فروپاشی شاهنشاهی هخامنشیانطهمورث مهرابیدکتری(Ph.d)ایمان پور۱۴۰۰/۱۱/۱۴
جامعه بلخ در عصر ساسانی و هپتالی مطابق اسناد بلخی در قرن‌های چهارم تا هشتم میلادیعبدالرحیم دهقان زادهکارشناسی ارشدجم۱۴۰۰/۱۲/۱۸
پادشاهی یزدگرد یکم ساسانی در آینه ی منابع رومی و متقدم اسلامی: مطالعه ی تطبیقیکاوه فداکار میل کاریزکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۱/۰۱/۲۴
ایران گرایی وزیران و دبیران در دوره آل بویهفاطمه پرستارفیض ابادیکارشناسی ارشدگیلانی۱۴۰۱/۰۶/۰۹
مواضع دولت عثمانی و ایران در برابر حملات وهابیت به عراق و عتبات 1210- 1350 قمری -1796- 1932 میلادی-احمد جواد کاظم شحمانیدکتری(Ph.d)وکیلی۱۴۰۱/۰۸/۳۰
مقایسه سیاست های فرهنگی و مذهبی حکومت های ایران و عراق از سال 1920 تا 1940 میلادی/ 1299تا 1319شمسیمصطفی عاید عبد الغزالیدکتری(Ph.d)وکیلی۱۴۰۱/۰۸/۲۲
ترجمه در دوره صفوی با تاکید بر ترجمه های متون شیعیمهدی بذرگرخضربیگیدکتری(Ph.d)رجائی۱۴۰۰/۱۱/۲۸
نقش ایل توپکانلو در تاریخ معاصر ایرانجلیل فرهادی توپکانلوکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۱/۰۸/۲۵
تفریحات و سرگرمی های رایج در دوره مغول و ایلخانیاسما بلوچ زهیدکتری(Ph.d)گیلانی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی تطبیقی سیاست های مذهبی سلجوقیان و خوارزمشاهیان در قبال مذاهب و فرق اسلامیمحمد کاویانی یگانهدکتری(Ph.d)سرافرازی۱۴۰۱/۱۰/۱۲
خاستگاه و حوزه نفوذ خاندان‌های پارتی در دوره ساسانیسمانه نقابیکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۱/۰۸/۲۵
کارنامه ‌سیاسی نمایندگان مشهد در عصر پهلوی اولمحمود صدیقیکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
اوضاع سرزمین ایلام از سقوط پادشاهی -646 پ.م- تا حاکمیت پارسیانزهرا کاییددکتری(Ph.d)ایمان پور۱۴۰۱/۰۹/۲۱
گاه‌شماری زرتشتی از کهن‌ترین زمان تا سده‌ی ششم هجریسارا پوراحمدیدکتری(Ph.d)جم۱۴۰۱/۱۱/۱۹
اصفهان در دوره‌ی ساسانیان بر مبنای منابع مکتوبرها زمانیکارشناسی ارشدجم۱۴۰۱/۱۲/۲۰
مناسبات مالک و مستأجر در دوره قاجار -بر اساس قرارداد های منعقده در اسناد شرعی مرتبط با اجاره -زهرا فاطمی مقدمدکتری(Ph.d)وکیلی۱۴۰۱/۱۲/۲۳
شهرهای نوبنیاد اسکندر مقدونی در شرق فراتاحسان طالبیکارشناسی ارشدجم۱۴۰۲/۰۱/۳۰
مشخصه‌های سیره‌نگاری علامه مجلسی در کتاب حیوة القلوب (بخش انبیاء)سمیه کریمیکارشناسی ارشدعزیزیان۱۴۰۲/۰۲/۲۰
مناسبات پزشکی - درمانی ایران و شوروی در دوره پهلوی دوم -۱۳۵۷-۱۳۲۰ش- -مطالعه اسنادی-نازنین حاجی زاده سعدآبادکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۱/۰۹/۰۹
جایگاه گناباد در تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران تا قرون نخستین اسلامیمهدیه قهرمانیکارشناسی ارشدگیلانی۱۴۰۲/۰۳/۰۳
واکاوی مناسبات فرهنگی- تمدنی ایران و شبه جزیره کره از قرن سوم تا دهم هجریاکرم نخعیکارشناسی ارشدگیلانی۱۴۰۲/۰۳/۳۰
مطالعه تطبیقی مبانی و مفاهیم دخیل در ساخت قدرت در اخلاق الاشراف عبید زاکانی و شهریار ماکیاوللی.علی رحیمی بین کلائیکارشناسی ارشدرجائی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
روسپی‌گری در دوره‌ی ساسانیکتایون شاپوری دربادامکارشناسی ارشدجم۱۴۰۲/۰۸/۰۳
بازتاب مسائل اجتماعی زنان در گزیده خاطره‌ نگاری زنان دوره پهلویفاطمه حسامیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۲/۰۸/۰۳
فراوانی سنجی موضوعات تاریخی در کتاب الشافی فی الإمامه شریف مرتضیمحمدحسین باقری دوینکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۴۰۲/۱۰/۲۰
مقایسة وضعیت شیعیان امامی بغداد در دورة زعامت شیخ مفید و شیخ طوسینیلوفرسادات خلیفه سلطانیکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۴۰۲/۱۰/۲۰
تاریخ نگاری نصر بن مزاحم در وقعة صفّینمژده طالبی طرقبهکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۴۰۲/۱۰/۲۰
علل و زمینه های پیشی گرفتن نیروهای مذهبی بر دیگر جریان های مبارز در آستانه انقلاب اسلامی ایرانرضا داعیکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۲/۱۱/۱۷
نقش رهبری سیاسی در تمامیت ارضی ایران از قاجار تا انقلاب اسلامیعلی سردارابادیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۲/۱۰/۲۰
تشیع و دین در روزنامه های فارسی زبان مصر -مطالعه موردی : حکمت، کمال، چهره نما-عذرا ایران دوستکارشناسی ارشدعزیزیان۱۴۰۲/۱۱/۱۷
نحوه برجسته سازی جایگاه امام علی -ع- در مقایسه با دیگر صحابه در سیره نگاری نبوی در سده هشتم -مطالعه موردی: ترجمه ذروه العلیا نوشته بهاالدین کازرونی-اسما رهنمای المه جقکارشناسی ارشدعزیزیان۱۴۰۲/۱۱/۱۷
نقش اعضای حزب توده در مجلس شورای ملی از مجلس چهاردهم تا پایان مجلس هفدهمفاطمه بخشی زادهکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۲/۱۲/۲۱
بازخوانی تاریخ اشکانیان براساس متون عربی و فارسی تا قرن نهم هجریسید علیرضا حسینیکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۲/۱۲/۲۱
تاثیر تهاجمات اقوام شرقی بر جنگ های ایران و روم در دوره ساسانیانمهدی رنجبرطالخونچهکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۳/۰۳/۰۹