عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
خاندان‌های حکومتگر ایران باستانمیترا مهرابادیفتحی۱۳۷۲
تاریخ طبرستان (التدوین فی احوال جبال شروین)میترا مهرابادیدنیای کتاب۱۳۷۳
تاریخ شناسیجواد عباسیشرکت چاپ ونشر کتاب های درسی۱۳۷۴
تاریخ سلسله‌ی زیاریمیترا مهرابادیدنیای کتاب۱۳۷۴
تاریخ ایران وجهان(1)جواد عباسیشرکت چاپ ونشر کتاب های درسی۱۳۷۸
زن ایرانی به روایت سفرنامه‌نویسان فرنگیمیترا مهرابادیآفرینش و روزگار۱۳۷۹
متن کامل شاهنامه‌ی فردوسی به نثر پارسی سره بدون کاربرد واژگان بیگانه، با حواشیمیترا مهرابادیروزگار۱۳۷۹
تاریخ کامل ایران باستانمیترا مهرابادیافراسیاب۱۳۸۰
اسلام و فمینیسم(2جلد)هادی وکیلیدفتر نشر معارف۱۳۸۱
تاریخ سلسله های محلی ایرانمیترا مهرابادیدنیای کتاب۱۳۸۷
گنجینۀ بهارستان (تاریخ 2) تاریخ انتقادی و عیب جویانۀ روزگار قاجارمیترا مهرابادیکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی۱۳۸۷
گنجینۀ بهارستان (تاریخ 2) نغمۀ داوودمیترا مهرابادیکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی۱۳۸۷
تاریخ دوم راهنماییجواد عباسیشرکت چاپ ونشر کتاب های درسی۱۳۸۹
مطالعه تاریخمحمدتقی ایمان پور۱۳۹۰
بهمن نامهمیترا مهرابادیدنیای کتاب۱۳۹۰
قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموریجواد عباسی۱۳۹۰
غازان خانجواد عباسیانتشارات مدرسه۱۳۹۰
پژوهش نامه خلیج فارسعباس سرافرازیانتشارات خانه کتاب۱۳۹۱
The Land Of Parsa: The First Persian Homeland ( The Persian Empire birthplace historyمحمدتقی ایمان پورLAP Lambert۱۳۹۱
عصر ساسانی (ایده ایران)، جلد سوممحمدتقی ایمان پور۱۳۹۳
تاریخ سیاسی هخامنشیان ( از مجموعه تاریخ جامع ایران)محمدتقی ایمان پوردایره المعارف بزگ اسلامی۱۳۹۳
مقدمه ای بر تاریخ نگاریمحمدتقی ایمان پورپژوهشکده تاریخ اسلام۱۳۹۴
بلوچستان در دوره رضاشاه با تکیه بر اسناد تخته قاپو (اسکان) عشایربلوچعباس سرافرازیسازمان اسنادو کتابخانه ملی مرکز شمال شرق کشور انتش۱۳۹۴
حیات سیاسی حسنیان تا سال 145 هجریلیلا نجفیان رضویپژوهشکده تاریخ اسلام۱۳۹۴
جستاری در تاریخ ایلام نومحمدتقی ایمان پورپژوهشگاه علوم انسانی۱۳۹۴
امیرعلی‌شیر نوایی و روزگار اوجواد عباسیطنین قلم۱۳۹۵
تاریخ(1) ایران و جهان باستانمحمدتقی ایمان پورشرکت جاپ و نشر کتابهای درسی ایران۱۳۹۵
نگارش پایان نامهمحمدتقی ایمان پورپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی۱۳۹۵
بازتاب فرهنگ ایلامیان باستان در امپراتوری هخامنشیاننجم الدین گیلانیهاوار۱۳۹۵
گنده لاتها در دوره محمد رضا پهلویعباس سرافرازیانتشارات مینوفر۱۳۹۶
تاریخ پولی ایرانجواد عباسینامک۱۳۹۶
روی ریل خدمت: تاریخ شفاهی خط یک قطار شهری مشهدسیدجلال رجائیکتاب شفا۱۳۹۶
تاریخ سروده های حماسی زیر سایه شاهنامهجواد عباسینشر مورخان۱۳۹۶
شهنشاهنامه: تاریخ منظوم مغولان و ایلخانان از قرن هشتم هجری (تصحیح انتقادی متن)جواد عباسیانتشارات دکتر محمود افشار با همکاری انتشارات سخن۱۳۹۷
پادشاهی و ایدئولوژی در دنیای اسلامی - مغولیجواد عباسیپژوهشکده تاربخ اسلام۱۳۹۹
درآمدی بر تاریخ کرونا و بیماری های همه گیرجواد عباسینشر خاموش۱۳۹۹
تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی سریعتیجواد عباسی۱۴۰۰
تاریخ هخامنشیانمحمدتقی ایمان پوردفتر پژوهشهای فرهنگی۱۴۰۰