عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
هیرکانیه (مازندران)محمدتقی ایمان پور
شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان: دریچۀ آشنایی با تاریخ‌نگاری فرهمندمحمدتقی ایمان پور
نقش روحانیون زرتشتی در تقویت حکومت ساسانی و دیانت زرتشتیمحمدتقی ایمان پور۱۹۹۰-۷
رویایی مانی با زرتشتیگری در دوره ساسانیمحمدتقی ایمان پور۱۹۹۱-۷
رساله حسین بن یعقوب شاهمریم معزی۱۹۹۲-۲
تصورات آمریکاییان شمالی از خاورمیانهمریم معزی۱۹۹۲-۳
مبانی نفوذ و مقام روحانیون زرتشتی در دوره ساسانیمحمدتقی ایمان پور۱۹۹۲-۷
حاج سیاح محلاتی: دور دنیا در هجده سالجواد عباسی۱۹۹۸-۱
ريشه هاي يك تهاجم در خراسانحسین الهی۱۹۹۹--۱
نقد تاریخی برخی از خطاهای عمده در تاریخنگاریعلی ناظمیان فرد۱۹۹۹-۷
تاجیکانمریم معزی۱۹۹۹-۱۱
مرداويچ زياري (از خاك بر خاستگان)حسین الهی۲۰۰۰-۶
مطبوعات خراسان در فاصله سالهاي 1320 تا مرداد 1332حسین الهی۲۰۰۱--۱
صفین از منظر سه منبع تاریخیعلی ناظمیان فرد۲۰۰۱-۳
تپه ملیان و توسعه شهر نشینی در سر زمین انشان/پارسهمحمدتقی ایمان پور۲۰۰۱-۴
اهل ذمه در صدر اسلامعلی ناظمیان فرد۲۰۰۱-۷
سادات در دوره مغولجواد عباسی۲۰۰۳-۲
روابط ايرانيان و گرجيان در عصر باستانحسین الهی۲۰۰۳-۳
برهه ای از یک کشمکش تاریخیجواد عباسی۲۰۰۳-۶
امرای مغول واسلام گرایی در دوره ایلخانانجواد عباسی۲۰۰۳-۸
سکایان پامیر: تورانیانمریم معزی۲۰۰۴-۲
باورهاي علماي شيعه درباره ظهور امام زمان (عج) و سقوط خلافت عباسي در قرن هفتم هجري /سيزدهم ميلاديحسین قاسمی۲۰۰۴-۳
تازه های منابع مملوک در باره شرح حال رشیدالدین فضل الله همدانی(ترجمه)جواد عباسی۲۰۰۴-۸
مکان جغرافیایی پارسوا، پارسواش و پارسوماشمحمدتقی ایمان پور۲۰۰۴-۱۲
مکان جغرافیایی پارسه داریوشمحمدتقی ایمان پور۲۰۰۴-۱۲
فرهنگ پرسشگری وپاسخگویی؛لوازم وموانع نظارت جمعیهادی وکیلی۲۰۰۵-۲
برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانهکیومرث قرقلو۲۰۰۵-۳
تکاپوهای مبارکیه فاطمیه و نزاریه در خراسانمریم معزی۲۰۰۵-۳
وقف دردوره ایلخانان مغول درایران(736-616 هجری قمری)جواد عباسی۲۰۰۵-۳
طریقت محمدیه در هند بریتانیاعلی ناظمیان فرد۲۰۰۵-۷
ثنويت در ادبيات مزديسنيفاطمه جهانپور۲۰۰۵-۹
بررسی نظریه جغرافیاییحسین الهی۲۰۰۶-۳
جهانی شدن و ایراننقی لطفی۲۰۰۶-۷
بررسی سال شماررسمی شدن تشیّع درعصرحکومت ایلخانانجواد عباسی۲۰۰۶-۱۲
نقش طایفه آق قویونلو در تثبیت و تضعیف خاندان صفویعباس سرافرازی۲۰۰۷-۲
خیزش 1857 در هند؛ زمینه ها و پیامدهاعلی ناظمیان فرد۲۰۰۷-۳
نوادگان سید اجل بخاری در ایرانمریم معزی۲۰۰۷-۳
بررسی ریشه شناختی نام «چشمه سو»(چشمه سبز)فاطمه جهانپور۲۰۰۷-۵
گسترش ماتریدیه طی قرون 7-5هادی وکیلی۲۰۰۷-۶
ریشه شناسی و وجه تسمیه (پاسارگاد) اولین ‌پایتخت ‌پارسیانمحمدتقی ایمان پور۲۰۰۷-۶
معتزلیان حنفی در خراسان طی سده های دوم تا هفتم هجری قمریهادی وکیلی۲۰۰۷-۹
عرب در فارسعلی ناظمیان فرد۲۰۰۸-۲
حاجب الدولهمیترا مهرابادی۲۰۰۸-۴
اسماعیلیه در آسیای مرکزیمریم معزی۲۰۰۸-۶
خوارزمیه پس از خوارزمشاهیانعباس سرافرازی۲۰۰۸-۹
آسیب شناسی وقف درایران عصرمغولجواد عباسی۲۰۰۸-۹
بررسی جایگاه زبان آرامی در دوره هخامنشیمحمدتقی ایمان پور۲۰۰۸-۹
تأثیر تحرکات ابدالی ها در خراسان بر زوال حکومت صفویانجواد عباسی۲۰۰۸-۱۲
ایلاف قریش و تأثیر آن بر حیات اقتصادی و اجتماعی مکه در روزگاران پیش از اسلامعلی ناظمیان فرد۲۰۰۹-۷
بررسی جایگاه سیاسی ساتراپ های هخامنشی در دورi داریوش بزرگ با تکیه بر کتیبه هامحمدتقی ایمان پور۲۰۰۹-۷
آداب و رسوم در ایران روزگار ایلخانانمریم معزی۲۰۰۹-۹
بررسی تدابیر و فنون نظامی آل بویهمحمدتقی ایمان پور۲۰۰۹-۹
آخرین روزهای غازان خان و بحران در حکومت ایلخانیجواد عباسی۲۰۰۹-۱۱
دست نوشته های اسماعیلیان بدخشانمریم معزی۲۰۰۹-۱۱
مأمون و محنهعلی ناظمیان فرد۲۰۰۹-۱۲
تخت رستم ومقبره کمبوجیه؛ آیا بنای ناتمام تخت‌رستم در پارس می‌تواند مقبره کمبوجیه دوم باشد؟!محمدتقی ایمان پور۲۰۱۰-۱
بازتاب قتل امین در تاریخ نگاری اسلامیعلی ناظمیان فرد۲۰۱۰-۳
بررسی پیشینه یک اثر معماری در حرم رضوی: کتیبه های سنجریمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۰-۴
روابط قاجارها و ترکمن ها از آغاز تا پایان دوره ناصریعباس سرافرازی۲۰۱۰-۴
گرایش های سیاسی مذهبی ایلخانان براساس مسکوکات ایلخانی 756-651 قعباس سرافرازی۲۰۱۰-۵
نقش روز نامه های فارسی چاپ هند در انقلاب مشروطه ایرانعباس سرافرازی۲۰۱۰-۵
ایران باستان در تاریخنگاری اندیشمندان غربیمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۰-۶
واکاوی ماجرای افشای راز امام عباسیعلی ناظمیان فرد۲۰۱۰-۶
واپسین تاشهای زرتشتیان ایران در برابر پیشروی اسلامهادی وکیلی۲۰۱۰-۷
عنایت به شاهنامه فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامه خطّی در تاریخ مغول)جواد عباسی۲۰۱۰-۸
عوامل مؤثر در مناسبات ایلخانان با جغتاییانجواد عباسی۲۰۱۰-۸
حسنیان زندان هاشمیه (بازکاوی علل، شمار واقعی زندانیان و کشته شدگان)لیلا نجفیان رضوی۲۰۱۰-۹
مناسبات حاکمان مازندران با صفویان در طی سده ی نخست حکومت این سلسله(1007-907هجری)مریم معزی۲۰۱۰-۹
نقش خاندان های کهن در فراز و فرود سلسله های ایرانی در دوره ایران باستانمحمدتقی ایمان پور,نجم الدین گیلانی۲۰۱۰-۹
نقش خاندان‌های اشرافی در تحولات ارمنستان در دوره یورش مغولان و حکومت ایلخانی (بررسی موردیِ لردهای مخارگرسلی)جواد عباسی,مریم محمدی۲۰۱۰-۹
هند؛عرصه ی تکاپوی کمپانی های رقیب در روزگار گورکانیانعلی ناظمیان فرد۲۰۱۰-۹
بررسی تحلیلی محدوده های جغرافیایی و اداری ساتراپی های هخامنشی در کتیبه بیستونمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۰-۱۰
چگونگی برخورد اعراب با زنان ایرانی در طی فتوحات(13-132هـ0ق)محمدتقی ایمان پور۲۰۱۰-۱۰
سرکوب گر بدعت و نماد عدالت: انوشیروان در تاریخنگاری اسلامیمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۰-۱۰
معرفی و نقد کتاب جمعیت اخوان المسلمینمریم عزیزیان۲۰۱۰-۱۱
بازنگری در روابط اسماعیلیان و ملوک نیمروز بر پایه متنی نویافتهمریم معزی۲۰۱۰-۱۲
تاثیر ویژگی های راهبردی کناره های خلیج فارس در حضور پیروان دین ها و آیین های رانده شده: با تاکید بر قرمطیان بحرینمریم معزی۲۰۱۰-۱۲
تاملاتی تاریخی در باره نهم ربیعهادی وکیلی۲۰۱۰-۱۲
ریشه های بحران در روابط امین و مأمونعلی ناظمیان فرد۲۰۱۰-۱۲
نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانیمحمدتقی ایمان پور,نجم الدین گیلانی۲۰۱۱-۱
ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکمهادی وکیلی۲۰۱۱-۲
طلاب قفقازی‌ و نقش آنان در تحولات سیاسی - اجتماعی مشهد در اواخر عصر قاجار (حدود 1330- 1320ق-1911- 1902م)جواد عباسی۲۰۱۱-۲
گذر ازمناسبات جهانی به مناسبات محلی- منطقه‌ای در ایرانِ قرن هشتم هجری (براساس بررسی موردی روابط آل‌مظفر و آل‌جلایر)جواد عباسی۲۰۱۱-۲
جامعه نزاری قهستان از نگاه محتشم ناصرالدینمریم معزی۲۰۱۱-۳
تجارت کرمان از سده ششم تا هشتم هجری با تأکید بر جایگاه جیرفتجواد عباسی۲۰۱۱-۵
شیوه های مختلف مقاومت مردم ایران در برابر دستور حکومتی کشف حجاب در دوره ی اول پهلویلیلا نجفیان رضوی۲۰۱۱-۵
مناسبات ایلخانان و جغتاییان در عهد فرمانروایی سلطان محمد اولجایتو (716 - 703 ه.ق)جواد عباسی۲۰۱۱-۵
سنت حلف و کارکردهای آن در عصر جاهلیعلی ناظمیان فرد۲۰۱۱-۶
واکاوی کاربرد رنگ سیاه در میان عباسیانعلی ناظمیان فرد۲۰۱۱-۶
یقین در تاریخعلی ناظمیان فرد۲۰۱۱-۶
بررسی مناسبات شاهرخ تیموری با ممالیک (بر مبنای تلاش برای تعویض پوشش کعبه)جواد عباسی۲۰۱۱-۷
تأثیر حکومت های ثالث بر مناسبات ایلخانان و اردوی زرینجواد عباسی۲۰۱۱-۸
جایگاه دینی آذربایجان در دوره ساسانیمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۱-۸
علل گرایش به ترجمه کتب تاریخی در عصر قاجارلیلا نجفیان رضوی۲۰۱۱-۹
نگاهی انتقادی به سبک و شیوة ذبیح‌الله منصوری در ترجمة متون تاریخیمریم عزیزیان۲۰۱۱-۹
بررسی رابطه مادها و پارس ها پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیانمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۱-۱۰
فرقه مذهبی ذکری ها در بلوچستانعباس سرافرازی۲۰۱۱-۱۰
حکمت سیاسی ایران‌شهری در تاریخ‌ نگاری اسلامی، نمونه موردی: آثار مسعودیمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۱-۱۱
بررسی تاثیر جنگهای ایران وبیزانس بر تغییر مسیرجاده های تجاری درعهدساسانیمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۱-۱۲
آداب خورک در ادبیات عارفان و صوفیان ایران تا پایان قرن هفتم هجریهادی وکیلی۲۰۱۲-۱
بررسی مناظرات مذهبی عثمانی و ایران در قرن 13هـ ( مطالعه موردی رساله علی افندی)مریم عزیزیان۲۰۱۲-۱
حیات اجتماعی-فرهنگی کرامیه طی سده های 4-7 ه.ق.هادی وکیلی۲۰۱۲-۳
پارسیها و عیلامیها: بررسی جایگاه فرهنگ و تمدن عیلام در حکومت هخامنشیمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۲-۳
دارالعلوم دیوبند؛زمینه ها و راهبردهاعلی ناظمیان فرد۲۰۱۲-۳
سقیفه،بازتولید سیادت جاهلیعلی ناظمیان فرد۲۰۱۲-۳
سیمای محمدبن ابوبکر در منابع شیعی و سنیعلی ناظمیان فرد۲۰۱۲-۳
تاثیرات شورش بزرگ هند ( 1857 م /1273هـ ) در ایرانعباس سرافرازی۲۰۱۲-۴
خلافت تیموریان هندعباس سرافرازی۲۰۱۲-۴
از تبریز تا پکن (بررسی مناسبات ایلخانان با خان بزرگ مغول)جواد عباسی۲۰۱۲-۵
تأثیر حملات و حکومت مغولان در جمعیت خراسانجواد عباسی۲۰۱۲-۶
نقش حکومت های محلی ایرانی نژاد شرق آسیای صغیر در شکل گیری اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی نزد اشکانیانمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۲-۶
واکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی (زیدیه، معتزله و مرجئه) با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجریلیلا نجفیان رضوی۲۰۱۲-۶
آسیب شناسی آثار معماری ایران از ظهور اسلام تا قرن هفتم هجریمریم معزی۲۰۱۲-۹
زندیق ستیزی در عصر خلافت مهدی عباسیعلی ناظمیان فرد۲۰۱۲-۹
سپاه ایالات در عصر تیموریانجواد عباسی,بشری دلریش۲۰۱۲-۹
کارگزاران اموی در نظام خلافت عباسیعلی ناظمیان فرد۲۰۱۲-۹
گسترش آداب و آیین های درباری ایران باستان در عهد آل بویهمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۲-۹
ورود پارسها به انشان: بررسی رابطه پارسی ها و ایلامی ها پیش از ظهور شاهنشاهی هخامنشیانمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۲-۹
بازتاب هنر ساسانیان در هنر عهد آل بویه: هنر معماری و فلزکاریمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۲-۱۰
پیوستگیهای تصوف و تسنن در خراسان سده های سوم تا ششم هجریهادی وکیلی۲۰۱۲-۱۰
معتصم و سیاست انتقال پایتختعلی ناظمیان فرد۲۰۱۲-۱۱
نهضت نامه های ابریشمی در جنگ جهانی اولعباس سرافرازی۲۰۱۳-۴
ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌ نامه احمد تبریزیجواد عباسی۲۰۱۳-۵
بررسی چگونگی مناسبات حسنیان و ائمه ی شیعه(ع) تا سال 145 هجریلیلا نجفیان رضوی۲۰۱۳-۵
اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی در میان ساسانیان و نقش اشکانیان در این انتقالمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۳-۶
پایان فرمانروایی کاسی ها و علل فروپاشی آنمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۳-۶
تأثیر غرب بر موسیقی نظامی ایران (از اواسط عصر ناصری تا پایان حکومت قاجار)هادی وکیلی۲۰۱۳-۶
پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوریهادی وکیلی۲۰۱۳-۹
تأثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری)هادی وکیلی۲۰۱۳-۹
زمینه های تاریخی اتتقال خلافت عباسیان پس از سقوط بغداد به قاهرهعلی ناظمیان فرد۲۰۱۳-۹
شورش ایلامی ها علیه داریوش اول؛ بررسی ماهیت شورشهای ایلام در دورة داریوش اول با تأکید بر کتیبة بیستونمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۳-۹
کوروش عیلامی-انشانی یا کوروش پارسی؟ نگاهی دوباره به بحث‌های پیرامون هویت عیلامی- انشانی کوروش دوممحمدتقی ایمان پور۲۰۱۳-۹
نقش و جایگاه ساتراپی ها در شاهنشاهی هخامنشیمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۳-۹
مناسبات وزیران و امیران در عصر تیموریجواد عباسی۲۰۱۳-۱۰
تأثیر سیاست نامه ( سیر الملوک ) خواجه نظام الملک بر ساختار حکومت سلجوقیعباس سرافرازی۲۰۱۳-۱۱
مناسبات دولت باگراتیدی با دولت ایلخانانجواد عباسی۲۰۱۳-۱۱
نیت و مصارف موقوفات واقفان مشهد در دوره پهلوی اول و دومهادی وکیلی۲۰۱۳-۱۲
بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسهمحمدتقی ایمان پور,نجم الدین گیلانی۲۰۱۳-۱۲
ساسانیان و سیاست زردشتی کردن ارمنستانمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۳-۱۲
سربازگیری، نسخه ای ناشناخته درباره اوضاع نظامی دولت عثمانی در دوره عبدالحمید دوملیلا نجفیان رضوی۲۰۱۴-۲
گونه‌شناسی‌ و‌ کارکرد‌شناسی‌ مؤسسات‌ آموزشی‌ دختران‌ مشهد‌ ‌در‌ عصر‌ رضا‌شاههادی وکیلی۲۰۱۴-۳
آزاد (āzād) و آزادان (āzādān)؛ منشأ و تحول آن‌ از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربیپدرام جم۲۰۱۴-۶
محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی هیرکانیه در دوره هخامنشیانمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۴-۷
مشروعیت ایرانی در حکومت‌های محلی ایران در قرن هشتم هجریجواد عباسی۲۰۱۴-۷
جغرافیای تاریخی ضرب سکه ها با نام مبارک امام رضا (ع)عباس سرافرازی۲۰۱۴-۸
اندیشه هندو و بودایی تناسخ در اهل حق (یارسان)هادی وکیلی۲۰۱۴-۹
تأثیر فتاوای جهاد با متفقین در مردم سیستان و بلوچستان دوره جنگ جهانی اولعباس سرافرازی۲۰۱۴-۹
جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازیهادی وکیلی۲۰۱۴-۹
نقش وزرای شیعی در دوره سلجوقیان ایران و عراقعباس سرافرازی۲۰۱۴-۹
تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصری: مطالعه موردی الثورة العرابیه رافعیمریم عزیزیان۲۰۱۴-۱۰
بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آنهادی وکیلی۲۰۱۴-۱۲
سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تاثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانیعباس سرافرازی۲۰۱۴-۱۲
امام علی و زبیر: از تفاهم تا تخاصمعلی ناظمیان فرد۲۰۱۵-۳
بررسی اهداف و پیامدهای یورش دو فاتح به هند (سلطان محمود غزنوی و امیر تیمور گورکانی)سیدجلال رجائی۲۰۱۵-۳
قیدار نبی؛ ایلخان بودایی در کسوت پیامبر ابراهیمیپدرام جم۲۰۱۵-۳
مقایسه تطبیقی نام امام زمان بر سکه های صفوی و پس از آنعباس سرافرازی۲۰۱۵-۳
نقد نثر درج الدرر(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا)هادی وکیلی۲۰۱۵-۳
همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی)جواد عباسی۲۰۱۵-۳
بازنگریِ جایگاه سعدی در اندیشه روشنفکران عصر مشروطه (با تآکید بر نگرش میرزا‌آقاخان کرمانی)عباس سرافرازی۲۰۱۵-۵
برده‌داری در ایران عصر مغولجواد عباسی۲۰۱۵-۶
تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر گونه های تاریخ نویسی تیموریان هندعباس سرافرازی۲۰۱۵-۶
کامیابی معتضد در مدیریت بحران مالی خلافت عباسیعلی ناظمیان فرد۲۰۱۵-۶
منصب دبیری در دوره ساسانیانمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۵-۶
نقش خاندان های اشرافی در تحولات گرجستان در دوره یورش مغولان و حکومت ایلخانی (مطالعه موردی خاندان جاکلی)مریم محمدی۲۰۱۵-۶
تاثیر هنر چین بر مصور سازی کتب در عصر ایلخانان (756-663 ق)عباس سرافرازی۲۰۱۵-۹
تأملی بر جامعه‌ طبقاتی عصر ساسانی و تداوم آن در قرون اولیه اسلامی (با تکیه بر خاندان بختیشوع)نجم الدین گیلانی۲۰۱۵-۹
جایگاه فرهنگی و علمی شهر گندی‌شاپور در زمان ساسانیانمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۵-۹
درآمدی بر ساختارشناسی «اجیرنامه» باتکیه براسناد موجود در آرشیو آستان قدس رضویهادی وکیلی۲۰۱۵-۹
رقابت های حزبی در تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصر در 1952-1919م (مطالعة موردی: مقایسة سعد زغلول نوشته عقاد و مصطفی کامل نوشته رافعی)مریم عزیزیان۲۰۱۵-۹
شوش در دوران هخامنشی: بررسی جایگاه و اهمیت شوش در دوره هخامنشی در مقایسه با تخت جمشیدمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۵-۹
صفین در تاریخ نگاری ابن ابی الحدیدعلی ناظمیان فرد۲۰۱۵-۹
واقعه ی کربلا و بازنمایی عملکرد گفتمان حاکم در تاریخ نگاری ابومخنفلیلا نجفیان رضوی۲۰۱۵-۹
وضعیت سیاسی ایلام بعد از سقوط تا برآمدن هخامنشیان (550-646 پ.م)محمدتقی ایمان پور۲۰۱۵-۹
شعائر شیعی بر سکه های اسلامی تا شکل گیری حکومت صفویانعباس سرافرازی۲۰۱۵-۱۰
بررسی میزان انطباق تصویر براق در معراج نگاری های عصر قاجار با روایات اسلامیهادی وکیلی۲۰۱۵-۱۱
نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ایران در زمان ساسانیاننجم الدین گیلانی۲۰۱۵-۱۱
بررسی اندیشه ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقر بنیان گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه)هادی وکیلی۲۰۱۵-۱۲
تأثیرات ایدئولوژی چپ در عرصه انتخاب آثار ادبی جهت ترجمهعلی ناظمیان فرد۲۰۱۵-۱۲
دکان های غذایی و غذاهای آماده در ایران دوره اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری)هادی وکیلی۲۰۱۵-۱۲
دیلمونمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۶-۱
لیانمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۶-۱
مگانمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۶-۱
نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانیمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۶-۱
سوء استفاده مالی در دوره تیموری ( خواجه غیاث الدین احمد خوافی)عباس سرافرازی۲۰۱۶-۲
شورش هورآمان در عصر ناصرالدین شاه قاجار (1284 - 1286ق)هادی وکیلی۲۰۱۶-۲
علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایرانهادی وکیلی۲۰۱۶-۲
ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای سقوط بصرههادی وکیلی,علی ناظمیان فرد۲۰۱۶-۳
مکالمات خیالی: وجه انتقادی نو در گفتمان مطبوعاتیِ دورۀ مشروطهنقی لطفی۲۰۱۶-۳
واکنش امام علی به ماجرای سقیفه در نهج البلاغهعلی ناظمیان فرد۲۰۱۶-۳
وزارت در دودمان های محلی ایران در قرن هشتم هجری; از زوال ایلخانان تا برآمدن تیموریانجواد عباسی۲۰۱۶-۴
نقش روسپیان شهر نو در کودتای 28 مرداد 1332هادی وکیلی۲۰۱۶-۵
پیمان راهبردی معاویه و عمرو بن عاصعلی ناظمیان فرد۲۰۱۶-۶
تاریخ نگاری ایرانی و تاثیر آن بر تاریخ نگاری هند در سده های میانهعباس سرافرازی۲۰۱۶-۶
تاریخ‌نگاری شیعیان امامی مذهب در آغاز دوره غیبت کبری (نمونه موردی: تثبیت نظریه وجود و غیبت امام زمان(عج))لیلا نجفیان رضوی۲۰۱۶-۶
جنگاوران ایرانی در سپاه قبایلی عرب در سده نخست هجریعلی ناظمیان فرد۲۰۱۶-۶
نقش پردازش های دینی در طرح مطالبات اجتماعی زنان عصر مشروطهعباس سرافرازی,هادی وکیلی۲۰۱۶-۶
آرمانشهر شاعران چپ‌گرای مشهد(1320 تا 1325)هادی وکیلی۲۰۱۶-۹
آسیب شناسی «عنوان گزینی» در پژوهشهای دانشگاهی : مطالعه موردی پایان نامه های رشته ی تاریخمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۶-۹
بازتاب واقعة عاشورا در ادبیات هورامی (با تأکید بر نسخة خطی مقتل امام حسین به زبان هورامی)هادی وکیلی۲۰۱۶-۹
نقش خاندان نوبخت در پیوند بخشیدن به اندیشه ایرانی و شیعینجم الدین گیلانی۲۰۱۶-۹
نگاهی بر سنت اتقال مردگان به اماکن مقدس و پیامد های آن در دوره قاجارعباس سرافرازی۲۰۱۶-۹
تاثیر آموزش های دارالفنون در گرایش هنر عصر ناصری به غرب ( با تکیه بر موسیقی و نقاشی )هادی وکیلی,عباس سرافرازی۲۰۱۶-۱۰
نفوذ غرب در نقاشی ایران از ابتدای حکومت قاجار تا پایان عصر ناصریعباس سرافرازی,هادی وکیلی۲۰۱۶-۱۱
پردازش شخصیت مزدک و انوشیروان در نگارش های میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانیمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۶-۱۲
تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدی نشاه بر روند غر بگراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصریهادی وکیلی۲۰۱۶-۱۲
تبارشناسی باورهای ملامتیانِ نخستین در متون صوفیانههادی وکیلی,علی ناظمیان فرد۲۰۱۶-۱۲
ریشه یابی تاریخی سوختن انسان کامل در فرهنگ صوفیانههادی وکیلی,علی ناظمیان فرد۲۰۱۶-۱۲
واکاوی تأثیر متقابل نظام اداری و ساختار قدرت در دوره امویان و مقایسه آن با عصر اول عباسیلیلا نجفیان رضوی۲۰۱۶-۱۲
بازیابی فرهنگ ایران باستان در دوره آل بویه: مشروعیت سیاسی حکومتمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۷-۲
آبریزگان و آذرجشن؛ انقلابین و تقویم دورة ساسانیپدرام جم۲۰۱۷-۳
نقش حکیمان جندی شاپور در انتقال حکمت دنیای باستان به عالم اسلامینجم الدین گیلانی۲۰۱۷-۳
تحلیل فرهنگی و تاریخی از وضع خوراک و پوشاک در هورامانِ دوره قاجار و پهلوی اول (با استفاده دیوان ملا حسن دزلی)علی ناظمیان فرد,هادی وکیلی۲۰۱۷-۴
نقد آثار علامه قطب الدین محمود شیرازی ( با تاکید بر رویکرد آثار پزشکی و معرفی هریک از آثارعباس سرافرازی۲۰۱۷-۴
حج عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان (از اواخر عهد اموی تا پایان اولین دوره قیام های حسنی)لیلا نجفیان رضوی۲۰۱۷-۶
شناسایی شاخصه‌‌های مکتب امام حسین(ع) با تکیه بر مقتل الحسین ابومخنفلیلا نجفیان رضوی۲۰۱۷-۶
عباسیان و به کارگیری ذمیان: موانع نظری و نیاز عملیعلی ناظمیان فرد۲۰۱۷-۶
فراز و فرود فازسیاسی سازمان مجاهدین خلق در مشهد(1357-1360)هادی وکیلی۲۰۱۷-۶
جای‌شناسی مذهبی ایرانِ عصر ایلخانی با تکیه بر نزهةالقلوبجواد عباسی۲۰۱۷-۷
تاریخ‌نگاری حزبی در مصر نمونه موردی: کتاب سعد زغلول، اثر عقادمریم عزیزیان۲۰۱۷-۸
تأثیر «میثاق الوطنیِ» جمال عبدالناصر بر فرهنگ مصری (با تأکید بر حوزه‌ی «تاریخ»)مریم عزیزیان۲۰۱۷-۹
تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق)عباس سرافرازی۲۰۱۷-۹
تأملی بر توصیه های ابراهیم عباسی به ابومسلم خراسانی در آستانه قیام عباسیان در خراسانعلی ناظمیان فرد۲۰۱۷-۹
تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنتجواد عباسی۲۰۱۷-۹
خسرو انوشیروان و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران در دورة ساسانیاننجم الدین گیلانی۲۰۱۷-۹
نقش لرد کرزن در جلوگیری از نفوذ روسیه در خلیج فارس (دوره قاجار)عباس سرافرازی۲۰۱۷-۹
نوروز طبری و تقویم کرانه‌های جنوبی دریای مازندرانپدرام جم۲۰۱۷-۹
واکاوی مساله گرانی نان در کردستان دهه پایانی حکومت قاجار و تبیین عوامل موجده آن(1332-1342ه.ق.)علی ناظمیان فرد,هادی وکیلی۲۰۱۷-۹
واکنش امام علی به منطق قبیله ای سقیفهعلی ناظمیان فرد۲۰۱۷-۹
بررسی جامعه‌شناختی گفتگوهای خیالی در مطبوعات عصر قاجارعلی ناظمیان فرد۲۰۱۷-۱۱
بازتاب رسوم ایران باستان در فرهنگ مردم ایلام (تقدس آب و چشمه، احترام به نان و نمک، کارد و کفن)نجم الدین گیلانی۲۰۱۷-۱۲
حفظ الصحۀ نسوان» در مطبوعات زنان (با تکیه بر مطبوعات منتشرشده از 1289- 1307ش/ 1910-1928م)عباس سرافرازی,هادی وکیلی۲۰۱۷-۱۲
سیاست مذهبی فتحعلی شاه قاجار در قبال اهل تسنن در ایرانعباس سرافرازی۲۰۱۷-۱۲
نابرابری های اجتماعی در کتاب های درسی دورۀ مشروطه )مطالعۀ موردی: تعلیم الاطفال، کتاب علی، تأدیب الاطفال و تربیت نسوان(عباس سرافرازی,هادی وکیلی۲۰۱۷-۱۲
نقش سرزمین های شرقی ایلام؛ اَرجان و ایذه، در انتقال فرهنگ ایلام نو به پارسمحمدتقی ایمان پور۲۰۱۷-۱۲
نقش کارگزاران امام علی در تامین امنیت اقتصادیهادی وکیلی,علی ناظمیان فرد۲۰۱۷-۱۲
بررسی نقش نظامی - امنیتی خاتون های مغول در عرصه های نظامی - امنیتی (756 ـ 651 ه.ق)جواد عباسی۲۰۱۸-۲
بینش و روش محمد کاظم مروی در تاریخ نگاری عالم آرای نادریعباس سرافرازی۲۰۱۸-۲
مؤلفه‌های موردانتظار مردم از عدلیه و تکاپوی دستگاه قضا در برآوردن آن طی سال‌های آغازین مشروطههادی وکیلی,عباس سرافرازی۲۰۱۸-۲
امرای حج در دوره بویهیان ( 379-403 ق )عباس سرافرازی,علی ناظمیان فرد۲۰۱۸-۳
بازشناسی جغرافیای سیاسی سرحدات حکومت طاهریان (با تأکید بر نقش ناهمواریهای جغرافیایی)جواد عباسی۲۰۱۸-۳
بررسی تحلیلی و تطبیقی سوگ‌آئین‌های لُری و کُردی با سنت سوگواری در شاهنامهنجم الدین گیلانی۲۰۱۸-۳
تحلیل تاریخنگاری شاهزاده جهانگیر میرزا در تاریخ نوعباس سرافرازی۲۰۱۸-۳
اندیشه ظل اللهی سلطان در نگرش تاریخ نگارانه مورخان عصر افشاریعباس سرافرازی۲۰۱۸-۵
انعکاس تاریخ پزشکی پیش از اسلام در ماوراءالنهر و خوارزم بر متون پزشکی تمدن ایرانی و اسلامیجواد عباسی,محمدتقی ایمان پور۲۰۱۸-۵
آموزش علوم دینی در مدارس خراسان بزرگ در عصر سامانیعلی ناظمیان فرد,هادی وکیلی۲۰۱۸-۶
تاریخ نگاری انقلاب اسلامی؛ ضرورت ها و بایستگی هاهادی وکیلی۲۰۱۸-۶
بازتاب فضای سیاسی - اجتماعی حیات استرآبادی در تاریخ جهانگشای نادریعباس سرافرازی۲۰۱۸-۸
بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.)عباس سرافرازی۲۰۱۸-۸
تأثیر اندرزهای شاهان ساسانی بر آرای تربیتی عنصرالمعالی در قابوسنامهمحمدتقی ایمان پور,علی ناظمیان فرد۲۰۱۸-۹
زمینه ها و عوامل مؤثر بر منازعات شیعیان و سنیان بغداد در عصر حاکمیت آل بویهعلی ناظمیان فرد۲۰۱۸-۹
عرفان و تصوف در منظومۀ فکری علامه مجلسیهادی وکیلی۲۰۱۸-۱۰
ایران ِ دوست واقع بین: تأملی در ایران نگری استاد محمدعلی اسلامی ندوشنجواد عباسی۲۰۱۸-۱۲
بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقینجم الدین گیلانی۲۰۱۸-۱۲
بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندیجواد عباسی,محمدتقی ایمان پور۲۰۱۸-۱۲
تحلیل شکل گیری نخستین قیام‌های حسنیان(146-145هـ.) در پرتو نظریه گردش نخبگان پارتولیلا نجفیان رضوی۲۰۱۸-۱۲
جایگاه سادات حسینی اعرجی بلخی در عهد حاکمیت ترکان (618-389ق)هادی وکیلی,علی ناظمیان فرد۲۰۱۸-۱۲
بازنمایی اندرزهای اردشیر ساسانی در قابوسنامه (بر اساس مراحل سه گانه حکمت عملی)محمدتقی ایمان پور۲۰۱۹-۱
پیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسـان در عصر قاجـارعباس سرافرازی,هادی وکیلی۲۰۱۹-۱
نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیره نگاری دوره معاصر؛ مطالعه ای در سیره نگاری عباس زریاب خوییمریم عزیزیان۲۰۱۹-۱
نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغولان هندعباس سرافرازی۲۰۱۹-۱
پایندانی به تن و ضمانه بالنفسپدرام جم۲۰۱۹-۲
منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانة تاریخ ایران (قرون پنجم تا نهم هجری)جواد عباسی,محمدتقی ایمان پور۲۰۱۹-۲
بازخوانی پروندۀ یک شورش،واکاوی زمینههای حمله به ادارات دولتی کردستان و پیامدهای آن ) 15 محرم 1332علی ناظمیان فرد,هادی وکیلی۲۰۱۹-۳
بررسی تطبیقی تصاویر جنیانِ حاضر در کربلا در کتب چاپ سنگی عصر ناصری با روایات اسلامی (مطالعه موردی طوفان البکاء)هادی وکیلی,علی ناظمیان فرد۲۰۱۹-۳
جایگاه اجتماعی و نقش سیاسی و فرهنگی خاندان حسینی حمزوی در عهد سلجوقی (431 – 590ق)هادی وکیلی,علی ناظمیان فرد۲۰۱۹-۳
رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هندعباس سرافرازی۲۰۱۹-۳
بررسی تطبیقی گاه شمار لشکرکشی های مغولان از تسخیر اترار تا نبرد عبن جالوت در منابع ایرانی عراقی و مملوکجواد عباسی۲۰۱۹-۵
بررسی کارکرد نهاد حِسبه درعرصه پزشکی تمدن اسلامی ( قرن سوم تا ششم هجری)جواد عباسی,سیدجلال رجائی۲۰۱۹-۵
جایگاه ایثار و از خودگذشتگی در شاهنامه فردوسینجم الدین گیلانی۲۰۱۹-۶
دختری درون قلعه است؛ قلعه دخترها و داستان‌هایشانپدرام جم۲۰۱۹-۶
بررسی تطبیقی تصویرپردازی رئوس ملائکه در چاپ‌ سنگی کتاب «عجایب‌ المخلوقات و غرایب ‌الموجودات» و روایات اسلامیعلی ناظمیان فرد,هادی وکیلی۲۰۱۹-۷
عوامل تأثیرگذار بر مناسبات باوندیان و اسماعیلیان الموتجواد عباسی۲۰۱۹-۷
بررسی تطبیقی سوگ آیین های لری و کردی با سنت سوگواری در میان روداننجم الدین گیلانی۲۰۱۹-۹
خاستگاه اندیشه‌های سیاسی علما در جریان نهضت ملی شدن نفت با تأکید بر دیدگاه‌های آیت‌الله کاشانیهادی وکیلی۲۰۱۹-۹
فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد( 1345-1322ق)هادی وکیلی۲۰۱۹-۹
تأثیر سادات آل زباره بر گسترش تشیع در نیشابور در قرن چهارم هجریلیلا نجفیان رضوی۲۰۱۹-۱۰
صورت بندی فرهنگ ایرانی در اندیشه عباس زریاب خوییمریم عزیزیان۲۰۱۹-۱۰
تأملی بر کارکردهای آئینی ساز سُرنا در فرهنگ مردم زاگرسنجم الدین گیلانی۲۰۱۹-۱۱
خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آنهادی وکیلی۲۰۱۹-۱۱
انگیزه‌های سیاسی ـ اجتماعی و نظامی ـ امنیتی اشراف ایرانی در مصالحه با اعراب مسلمانمحمدتقی ایمان پور,جواد عباسی۲۰۱۹-۱۲
نقش طُغاچارنویان در تحولات سیاسی ـ نظامی عهد ایلخانیجواد عباسی۲۰۱۹-۱۲
واکاوی محل برگزاری مجالس امالی شیخ صدوقلیلا نجفیان رضوی۲۰۱۹-۱۲
بررسی اقامتگاه امام رضا(ع) در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری، شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسیمحمدتقی ایمان پور,جواد عباسی۲۰۲۰-۱
تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشاییمحمدتقی ایمان پور,جواد عباسی۲۰۲۰-۱
داستان یک جاده: ساخته شدن و نگهداری راه مشهد-عشق‌آباد (1305-1344ق)هادی وکیلی۲۰۲۰-۱
آیا ساسانیان روحانی‌تبار بودند؟پدرام جم۲۰۲۰-۲
ایران‌گرایی در تاریخ‌نگاری محلی عصر ناصریجواد عباسی۲۰۲۰-۲
جریان های شعوبی غیرایرانی در سده های نخستین اسلامیجواد عباسی,سیدجلال رجائی۲۰۲۰-۲
بازسازی روایت فتح ایران در دوره خلافت ابوبکر در آثار مورخین قرن سوم هجریمریم عزیزیان,لیلا نجفیان رضوی۲۰۲۰-۳
نقش تاریخ در مجادلات کلامی شیخ مفید با علمای اهل تسنن پیرامون واقعه جمللیلا نجفیان رضوی,مریم عزیزیان۲۰۲۰-۳
یلداپدرام جم۲۰۲۰-۳
بازخوانی زیست‌نامه‌ سید ابوطالب قاینی: قتل یا وفات؟مریم عزیزیان۲۰۲۰-۴
بانوی نخستین ها (نگاهی به تاریخ نگاری شیرین بیانی)جواد عباسی۲۰۲۰-۴
بازتابِ فرهنگ ایران باستان در دورة غوریان بر اساس شاهنامه‌ی فردوسینجم الدین گیلانی۲۰۲۰-۶
تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوقلیلا نجفیان رضوی۲۰۲۰-۶
حفظ اتحاد و صلح طلبی؛ محور عملکرد امام علی(ع) در رخدادهای پیرامون جنگ جمللیلا نجفیان رضوی۲۰۲۰-۶
تحلیل چرخش های روایی شعبی بر پایه زندگی و زمانه ویمریم عزیزیان۲۰۲۰-۷
دستگرد و دسکرهپدرام جم۲۰۲۰-۷
بررسی سفرهای عالمان بلخی در قرون سوم تا ششم هجریجواد عباسی,سیدجلال رجائی۲۰۲۰-۸
گونه شناسی مطالعات شعوبیه در دوره معاصر (غرب، جهان عرب و ایران)جواد عباسی,سیدجلال رجائی۲۰۲۰-۹
مولفه های تاریخنگاری شعبی بر اساس روایت های برجای مانده از وی در متون کلاسیک تاریخیمریم عزیزیان۲۰۲۰-۹
هفتگانه‌ها در فرهنگ مردم کرد و لر و ریشه‌ی تاریخی آنهانجم الدین گیلانی۲۰۲۰-۹
بیماری مالاریا در ایالت فارس در دوره قاجار (1925-1789 م.)عباس سرافرازی۲۰۲۰-۱۱
کارکرد اجتماعی کرامات عرفا بر اساس کتاب «مقامات ژنده پیل»نجم الدین گیلانی۲۰۲۰-۱۱
بررسی فعالیت‌ تجارتخانه‌های روسیه در مشهدِ دورة قاجار از سال 1307 تا 1344قهادی وکیلی۲۰۲۰-۱۲
تحلیل سبک روایتگری اعتضادالسلطنه در اکسیرالتواریخعباس سرافرازی۲۰۲۰-۱۲
سیاست ها و راهکارهای آلکرت برای ایجاد ثبات سیاسی و تأمین امنیت خراسانجواد عباسی۲۰۲۰-۱۲
غالیان و حسنیان: واگرایی اندیشه ای، همگرایی سیاسیلیلا نجفیان رضوی۲۰۲۰-۱۲
بررسی زمان مندی روایت در اکسیر التواریخ بر پایه نظر ژرار ژنتعباس سرافرازی۲۰۲۱-۲
بررسی حیات علمی کراجکی با تاکید بر نقد دیدگاه‌های موجود درخصوص شاگردی وی نزد زعمای مکتب بغدادلیلا نجفیان رضوی,مریم عزیزیان۲۰۲۱-۳
تحلیل و تطبیقِ فرهنگ سیاسی ایرانیان در شاهنامه‌ی فردوسی و نامه‌ی طاهر به عبداللهنجم الدین گیلانی۲۰۲۱-۴
کارکرد مذهبی و اقتصادی کرامات شیخ احمد جامی در عهد سلجوقینجم الدین گیلانی۲۰۲۱-۴
موقعیت راهبردی و اقتصادی کیلیکیه در دوره‌ی هخامنشیمحمدتقی ایمان پور۲۰۲۱-۵
تأثیر انتقال سیادت کاریزمایی در شکل‌گیری قیام محمد نفس زکیهلیلا نجفیان رضوی۲۰۲۱-۶
تثیر هنجارهای حاکم بر تصویرسازی عاشورایی (مطالعه موردی: تصویرسازی میرزا علیقلی خویی از مجلس قصاصِ اشقیای کربلا به‌وسیلۀ مختار ثقفی در طوفان‌البکاء)هادی وکیلی,علی ناظمیان فرد۲۰۲۱-۶
حکمرانی حضرت علی(ع) از منظر معاصران اهل سنت (نمونه موردی: نگاه طه حسین)مریم عزیزیان۲۰۲۱-۶
ضرورت توجه به دانش های کمکی تاریخ از منظر باستانی پاریزی (مطالعه موردی: جغرافیا و باستان شناسی)علی ناظمیان فرد,هادی وکیلی۲۰۲۱-۶
تثیر گفتمان بصری در تداوم و تقویت قرائت های تحریفی از واقعه کربلا (مطالعه موردی: تصویرسازی محاربه قاسم بن الحسن(ع) در مراثی دوره قاجار، اثر میرزا علی قلی خویی)هادی وکیلی,علی ناظمیان فرد۲۰۲۱-۷
آسیب‌شناسی "بیان مسئله" در پژوهش‌های تاریخی مطالعه‌ی موردی: پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته‌ی تاریخمحمدتقی ایمان پور۲۰۲۱-۸
کارکرد عنصر باد در داستانهای شاهنامهپدرام جم۲۰۲۱-۸
تغییرات مالکیت زمین در سواد )عراق( در دوره اولیه فتوحات مسلماوانمحمدتقی ایمان پور۲۰۲۱-۹
فردوسی و بسترسازی نظری برای قدرت یابی نهاد وزارت در قرون میانه تاریخ ایرانجواد عباسی۲۰۲۱-۹
سیر اصلاحات در مراکز آموزش دینی نجف در فاصله سالهای 1318-1382ق/ 1900-1963ممریم عزیزیان,لیلا نجفیان رضوی۲۰۲۱-۱۰
جایگاه عوامل غیردینی موثردر پیروزی عرب‌های مسلمان در فتح ایرانمحمدتقی ایمان پور,جواد عباسی۲۰۲۱-۱۱
نخل و خرمایِ فارس در سده های نخستین اسلامی از منظر جغرافیای تاریخیعلی ناظمیان فرد,محمدتقی ایمان پور۲۰۲۱-۱۲
نواحی جنوبی دریای مازندران در سنت زرتشتیپدرام جم۲۰۲۱-۱۲
امالی شیخ صدوق، منشوری اعتقادی- اخلاقی برای شیعیان نیشابورلیلا نجفیان رضوی۲۰۲۲-۱
رهیافت تاریخ‌نگارانۀ عباسقلی سپهر در شرح حال حضرت زینب(س) در کتاب ناسخ‌التواریخمریم عزیزیان,هادی وکیلی۲۰۲۲-۱
ایگاه مسد کوفه در مناقشه‌های سیاسی همراهان و مخالفان حاکمیت در فاصله‌ زمانی 17 ـ 132ﻫ.قمریم عزیزیان۲۰۲۲-۲
پایگاه اجتماعی رهبران قیام‌های ایرانیان در سده‌های نخست اسلامیمحمدتقی ایمان پور,جواد عباسی۲۰۲۲-۲
صعصعه بن ناجیهلیلا نجفیان رضوی۲۰۲۲-۳
بازمانده‌ی آیین‌ها و جشن‌های دوران کهن در هورامان و کردستاننجم الدین گیلانی۲۰۲۲-۳
تاثیر گرایش به مولفه های تمدن غرب در مواهه روشنفکران دوره قاار با پیشینه فرهنگی ایران اسلامی ( مطالعه موردی آراء فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا عبدالرحیم طالبوف )هادی وکیلی,علی ناظمیان فرد۲۰۲۲-۳
شناخت شناسی کلان روایت\"آقای شهید\" در گسترش الگوی انقلاب اسلامی در کاشمرهادی وکیلی۲۰۲۲-۳
بررسی چگونگی حاشیه رانی انگاره های تصوف در کتاب الامالی شیخ صدوقلیلا نجفیان رضوی۲۰۲۲-۴
تحلیل محتوای کتاب های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمنیسمهادی وکیلی۲۰۲۲-۶
فرمانروایی ساسانیان بر سوریه در دوره‌ی خسروپرویز 628-604م)محمدتقی ایمان پور۲۰۲۲-۶
نسبت دین و سیاست در اندرزنامه‌های اردشیربابکان و نیکولو ماکیاولینجم الدین گیلانی۲۰۲۲-۶
بازمانده‌های برادرسالاری دوران کهن در فرهنگ مردم کرد و لرنجم الدین گیلانی۲۰۲۲-۷
سیاست عرب‌های مسلمان در استقبال از راهبرد مصالحه با اشراف ایرانیزهرا جهان,محمدتقی ایمان پور۲۰۲۲-۷
تغییرات مالکیت زمین در خراسان و ماوراءالنهر از ورود مسلمانان تا پایان امویانمحمدتقی ایمان پور۲۰۲۲-۸
علی شریعتی؛ گسست از دانشکده ادبیات تا تعطیلی حسینیه ارشاد مطالعه ای از منظر تاریخ شفاهی(حسین الهی۲۰۲۲-۹
فعالیت تجارتخانه‌‌ها و کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی روسی در سبزوار اواخردوره قاجارعباس سرافرازی۲۰۲۲-۹
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان فرودست در دوره هخامنشیانمحمدتقی ایمان پور۲۰۲۲-۹
نقد ساختارهای اجتماعی در داستان‌نویسیِ زنان (1311- 1289‌)علی باغدار دلگشا۲۰۲۲-۹
نقش ‌نامۀ سری پروکوپیوس در شکست حملۀ شاهپور دوم به سوریه در سال 359م.محمدتقی ایمان پور,پدرام جم۲۰۲۲-۹
تقویم فرس قدیم در نواحی جنوبی دریای مازندران و مسئله تقویم‌های دیلمی و طبریپدرام جم۲۰۲۲-۱۱
رویکرد صوفیان به تدد و مدرنیسم در ایرانهادی وکیلی۲۰۲۲-۱۱
جایگاه و نقش کتاب در تاریخ مناسبات ایران و کانادا (1357 – 1339 / 1978 – 1960)جواد عباسی۲۰۲۲-۱۲
نقش دین در شرایط جنگ و ثبات دوره فتحعلیشاه قاجارهادی وکیلی۲۰۲۲-۱۲
معنا و کارکرد \\\"اقتدار معنوی\\\" در تصوف از آغاز مشروطه تا پایان عصر پهلویهادی وکیلی۲۰۲۳-۱
بازتاب اوضاع اجتماعی- فرهنگی عهد سلجوقی در دیوان ناصرخسرونجم الدین گیلانی۲۰۲۳-۳
تحلیل جامعه شناختی مشارکت اعضا در تعاونی های کشاورزی با تأکید بر اصول تعاون )مورد مطالعه: تعاونی های کشاورزی استان خراسان شمالی(هادی وکیلی۲۰۲۳-۳
دفاع کراجکی از حقانیت اسلام با تکیه بر داده های تاریخی کتاب کنزالفوائدلیلا نجفیان رضوی۲۰۲۳-۳
تحلیل انتقادی گفتمان دینی-سیاسی بخش تاریخی شاهنامه فردوسیمحمدتقی ایمان پور۲۰۲۳-۴
کرامات زمینه‌ساز چهره‌ای اسطوره‌ای از عرفا براساس نظریات وزف کمبلنجم الدین گیلانی۲۰۲۳-۴
واکاوی مسائل اجتماعی زنان در نشریات دانشجویی زن نگارعلی باغدار دلگشا۲۰۲۳-۴
بررسی تطبیقی دلالت‌های منابع عربی و فارسی دوره اسلامی بر مبانی قدرت و مشروعیت سیاسی عصر اشکانی و عصر ساسانیمحمدتقی ایمان پور۲۰۲۳-۶
بررسی نقش تعاونی‌ها در بازتولید سرمایة اجتماعی و ارتباط آن با بهره ‏وریهادی وکیلی۲۰۲۳-۶
آسیب شناسی پیشینه پژوهش در مطالعات تاریخی (مطالعه موردی: پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تاریخ)محمدتقی ایمان پور۲۰۲۳-۹
درآمدی توصیفی - تحلیلی بر شعر لری بر اساس گویش بالاگریوهنجم الدین گیلانی۲۰۲۳-۹
نقش یهودیان در تجارت برده در قرون نخستین اسلامیمحمدتقی ایمان پور,جواد عباسی۲۰۲۳-۹
نقش عوامل خارجی در مشروطه افغانستانعباس سرافرازی۲۰۲۳-۱۱
فعالیت تارتخانه‌های امریکایی در مشهدِ اواخر دورة قااریههادی وکیلی۲۰۲۳-۱۲
بازنمایی مسئله جانشینی رسول خدا(ص) در سیره ابن هشاممریم عزیزیان,هادی وکیلی۲۰۲۴-۱
تأملی فلسفی بر هدف از ازدواج و معیارهای شوی‌گزینی در شاهنامه‌ی فردوسینجم الدین گیلانی۲۰۲۴-۱
عبدالله بن حسنلیلا نجفیان رضوی۲۰۲۴-۳