منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته تاريخ

منابع تاریخ باستان

عنوان كتاب

مولف

مترجم

ناشر

تاريخ ايلام

والتر هينتس

مسعود رجب نيا

علمي و فرهنگي

تاريخ ماد

دياکونف

کريم کشاورز

علمي و فرهنگي

تاريخ امپراطوري هخامنشيان

پير بريان

ناهيد فروغان

نشر قطره

اشکانيان

دياکونف

کريم کشاورز

انتشارات پيام

ايران در زمان ساسانيان

آرتور کريستن سن

رشيد ياسمي

اميرکبير ـ دنياي کتاب

تاريخ ايران باستان

حسن پيرنيا

دنياي کتاب

ايران از آغاز تا اسلام

رومن گيرشمن

محمد معين

علمي و فرهنگي

ايران قبل از اسلام

عبدالحسين زرين کوب

انتشارات اميرکبير

تاريخ مردم ايران

عبدالحسين زرين کوب

انتشارات اميرکبير

منابع تاریخ اسلام

ايران بعد از اسلام

عبدالحسين زرين کوب

انتشارات اميرکبير

تاريخ صدر اسلام

غلامحسين زرگري نژاد

انتشارات سمت

تاريخ اسلام

علي اکبر فياض

انتشارات دانشگاه تهران

تاريخ سياسي اسلام

حسن ابراهيم حسن

ابوالقاسم پاينده

انتشارات جاويدان

تاريخ اسلام کمبريج

احسان يارشاطر

(دوره دو جلدي)

انتشارات اميرکبير

تاريخ ايران کمبريج

احسان يارشاطر

(دوره کامل)

انتشارات اميرکبير

کارنامة اسلام

عبدالحسين زرين کوب

انتشارات اميرکبير

منابع تاریخ ایران دوره اسلامی

تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان طاهريان

دكتر حسين مفتخري

انتشارات سمت

دكتر سيدابوالقاسم فروزاني

انتشارات سمت

ديلميان در گستره تاريخ ايران

پروين ترکمني آذر

انتشارات سمت

علي اصغر فقيهي

انتشارات سمت

غزنويان : از پيدايش تا فروپاشي

دكتر سيدابوالقاسم فروزاني

انتشارات سمت

دکتر مليحه ستارزاده

انتشارات سمت

تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام

دكتر امير اكبري

انتشارات سمت

تاريخ خوارزمشاهيان

دكتر الهيار خلعتبري

انتشارات سمت

تاريخ تحولات... دوره  تيموريان و تركمانان

دكتر حسين ميرجعفري

انتشارات سمت

شيرين بياني

انتشارات سمت

اسماعيل حسن زاده

انتشارات سمت

دكتر عبدالحسين نوايي

انتشارات سمت

تاريخ افشاريه و زنديه

دکتر رضا شعباني

انتشارات سمت

تاريخ عصر قاجار

علي اصغر شميم

مدبر ـ افکار

تاريخ مختصر احزاب سياسي

ملک الشعرا بهار

انتشارات اميرکبير

تاريخ مغول

برتولد اشپولر

علمي و فرهنگي

ايران عصر صفوي

راجر سيوري

نشر مرکز

تاريخ روابط خارجي ايران

عبدالرضا هوشنگ مهدوي

انتشارات اميرکبير

تاريخ مشروطة ايران

احمد کسروي

انتشارات اميرکبير

منابع تاریخ جهان

تاريخ جهان نو1,2

پالمر

انتشارات اميرکبير

تاريخ جهاني

دولاندلن

انتشارات دانشگاه تهران

عصر انقلاب

هابز بام

طرح نو

عصر امپراطوري

هابز بام

طرح نو

عصر نهايت ها

هابز بام

طرح نو

نقي لطفي، محمدعلي عليزاده

انتشارات سمت

منابع بیشتر برای مطالعه

مجموعه تستهاي تاريخ

حسن زنديه

نشر پردازش

گزيده متون تاريخي به زبان عربي

سيد حميد طبيبيان

نشر اساطير

گزيده متون تاريخي به انگليسي

غلامرضا وطن دوست

انتشارات سمت

مبادی العربیه

رشیدالشرتولی

کتاب شناسی تاریخ ایران در دوران باستان

مریم میر احمدی

تاریخ تحلیلی اسلام

دکتر جعفر شهیدی

تاریخ نگاری در اسلام

سید صادق سجادی و هادی عالم زاده

تحولات روابط بین الملل

احمد نقیب زاده

تاریخ مغول

عباس اقبال

انتشارات پوران پژوهش

مجموعه تست ارشد

 

                                                 منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته تاريخ

منابع تاریخ باستان

عنوان كتاب

مولف

مترجم

ناشر

تاريخ ايلام

والتر هينتس

مسعود رجب نيا

علمي و فرهنگي

تاريخ ماد

دياکونف

کريم کشاورز

علمي و فرهنگي

تاريخ امپراطوري هخامنشيان

پير بريان

ناهيد فروغان

نشر قطره

اشکانيان

دياکونف

کريم کشاورز

انتشارات پيام

ايران در زمان ساسانيان

آرتور کريستن سن

رشيد ياسمي

اميرکبير ـ دنياي کتاب

تاريخ ايران باستان

حسن پيرنيا

دنياي کتاب

ايران از آغاز تا اسلام

رومن گيرشمن

محمد معين

علمي و فرهنگي

ايران قبل از اسلام

عبدالحسين زرين کوب

انتشارات اميرکبير

تاريخ مردم ايران

عبدالحسين زرين کوب

انتشارات اميرکبير

منابع تاریخ اسلام

ايران بعد از اسلام

عبدالحسين زرين کوب

انتشارات اميرکبير

تاريخ صدر اسلام

غلامحسين زرگري نژاد

انتشارات سمت

تاريخ اسلام

علي اکبر فياض

انتشارات دانشگاه تهران

تاريخ سياسي اسلام

حسن ابراهيم حسن

ابوالقاسم پاينده

انتشارات جاويدان

تاريخ اسلام کمبريج

احسان يارشاطر

(دوره دو جلدي)

انتشارات اميرکبير

تاريخ ايران کمبريج

احسان يارشاطر

(دوره کامل)

انتشارات اميرکبير

کارنامة اسلام

عبدالحسين زرين کوب

انتشارات اميرکبير

منابع تاریخ ایران دوره اسلامی

تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان طاهريان

دكتر حسين مفتخري

انتشارات سمت

دكتر سيدابوالقاسم فروزاني

انتشارات سمت

ديلميان در گستره تاريخ ايران

پروين ترکمني آذر

انتشارات سمت

علي اصغر فقيهي

انتشارات سمت

غزنويان : از پيدايش تا فروپاشي

دكتر سيدابوالقاسم فروزاني

انتشارات سمت

دکتر مليحه ستارزاده

انتشارات سمت

تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام

دكتر امير اكبري

انتشارات سمت

تاريخ خوارزمشاهيان

دكتر الهيار خلعتبري

انتشارات سمت

تاريخ تحولات... دوره  تيموريان و تركمانان

دكتر حسين ميرجعفري

انتشارات سمت

شيرين بياني

انتشارات سمت

اسماعيل حسن زاده

انتشارات سمت

دكتر عبدالحسين نوايي

انتشارات سمت

تاريخ افشاريه و زنديه

دکتر رضا شعباني

انتشارات سمت

تاريخ عصر قاجار

علي اصغر شميم

مدبر ـ افکار

تاريخ مختصر احزاب سياسي

ملک الشعرا بهار

انتشارات اميرکبير

تاريخ مغول

برتولد اشپولر

علمي و فرهنگي

ايران عصر صفوي

راجر سيوري

نشر مرکز

تاريخ روابط خارجي ايران

عبدالرضا هوشنگ مهدوي

انتشارات اميرکبير

تاريخ مشروطة ايران

احمد کسروي

انتشارات اميرکبير

منابع تاریخ جهان

تاريخ جهان نو1,2

پالمر

انتشارات اميرکبير

تاريخ جهاني

دولاندلن

انتشارات دانشگاه تهران

عصر انقلاب

هابز بام

طرح نو

عصر امپراطوري

هابز بام

طرح نو

عصر نهايت ها

هابز بام

طرح نو

نقي لطفي، محمدعلي عليزاده

انتشارات سمت

منابع بیشتر برای مطالعه

مجموعه تستهاي تاريخ

حسن زنديه

نشر پردازش

گزيده متون تاريخي به زبان عربي

سيد حميد طبيبيان

نشر اساطير

گزيده متون تاريخي به انگليسي

غلامرضا وطن دوست

انتشارات سمت

مبادی العربیه

رشیدالشرتولی

کتاب شناسی تاریخ ایران در دوران باستان

مریم میر احمدی

تاریخ تحلیلی اسلام

دکتر جعفر شهیدی

تاریخ نگاری در اسلام

سید صادق سجادی و هادی عالم زاده

تحولات روابط بین الملل

احمد نقیب زاده

تاریخ مغول

عباس اقبال

انتشارات پوران پژوهش

مجموعه تست ارشد

 

  منابع پیشنهادی دکترای تاریخ ایران اسلامی

1. اشپولر، برتولد؛ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی؛ ترجمه جواد فلاطوری؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1377.

2. فرای، ر . ن؛ تاریخ ایران کمبریج ( از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)؛ جلد چهارم؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1379.

3. ستارزاده، ملیحه؛ سلجوقیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

4. خلعتبری، اللهیار؛ محبوبه، شرفی؛ تاریخ خوارزمشاهیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

5. فروغی ابری، اصغر؛ تاریخ غوریان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

6. بیانی، شیرین؛ دین و دولت در ایران عهد مغول؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1371.

7. اشپولر، برتولد؛ تاریخ مغول در ایران؛ ترجمه محمود میر آفتاب؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.

8. بویل، جی آ؛ تاریخ ایران کیمبریج ( از آمدن سلجوقیان تا فروپای دولت ایلخانان)؛ جلد پنجم؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیر کبیر، 1381.

9. تاریخ کمبریج (تاریخ ایران دوره تیموریان)؛ ترجمه یعقوب آژند؛ تهران: انتشارات جامی، 1387.

10. میر جعفری، حسین؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

11. حسن زاده، اسماعیل؛ حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران؛ تهران: انتشارات سمت، 1379.

12. تاریخ کمبریج (تاریخ ایران دوره صفویان)؛ ترجمه یعقوب آژند؛ تهران: انتشارات جامی،1380.

13. نوایی، عبدالحسین؛ روابط سیاسی و اقتصادی ایران در عهد صفویه؛ تهران: انتشارات سمت، 1377.

14. نوایی، عبدالحسین؛ غفاری فرد، عباسقلی؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

15. سیوری، راجر؛ ایران عصر صفوی؛ ترجمه کامبیر عزیزی؛ تهران: نشر مرکز، 1372.

16. شعبانی، رضا؛ تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در دورههای افشاریه و زندیه؛ تهران: انتشارات سمت، 1377.

17. آوری، پیتر؛ تاریخ ایران کمبریج (تاریخ ایران دوره افشاریه، زندیه و قاجار)؛ ترجمه مرتضی ثاقب فر؛ تهران: انتشارات جامی، 1383.

18. نفیسی، سعید؛ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر؛ تهران: انتشارات بنیاد، 1376.

19. شمیم، علی اصغر؛ ایران دردوره سلطنت قاجار؛ تهران: انتشارات زریاب، 1383.

20. آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی؛ تهران: انتشارات نی، 1377.

21. فوران، جان؛ مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران)؛ ترجمه احمد تدین؛ تهران: انتشارات رسا، 1381.

22. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا؛ (تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم)؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1384.

23. بیات، عزیزالله؛ شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1383.

24. نوذری، حسین علی؛ فلسفه تاریخ (روش شناسی و تاریخ نگری)؛ تهران: انتشارات طرح نو، 1379.

25. استنفورد؛ مایکل؛ درآمدی بر تاریخ پژوهی؛ ترجمه مسعود صادقی؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

منابع پیشنهادی دکترای تاریخ باستان

1. ابوالقاسمي، محسن: راهنماي زبانهاي باستاني ايران(جلداول: متن)، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)،1375.

2. احتشام، مرتضي؛ ايران در زمان هخامنشيان، تهران، شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي، چاپ اول، 2535 (1355).

3. آلتهايم، فرانتس و استيل، روت: تاريخ اقتصاد دولت ساساني، ترجمه هوشنگ صادقي، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1382.

4. آموزگار، ژاله؛ تاريخ اساطيري ايران؛ تهران: انتشارات سمت، 1380.

5. اومستد، ا.ت، تاريخ شاهنشاهي هخامنشي، ترجمه محمد مقدم، تهران، انتشارات اميركبير،1380

6. بريان، پي‌ير، تاريخ امپراطوري هخامنشي (از كوروش تا اسكندر)، ترجمه مهدي سمسار، تهران، انتشارات كارنگ، 1382.

7. بنگستون، هرمان؛ يونانيان و پارسيان، ترجمه‌ي تيمور قادري، تهران، انتشارات فكر روز، چاپ اول، 1376.

8. بهار، مهرداد، از اسطوره تا تاريخ، تهران، نشر چشمه، 1377

9. بویس، مری: «تاریخ کیش زرتشت»، جلد دوم، ترجمهٔ همایون صنعتی‌زاده، انتشارات توس، ۱۳۷۵.

10. بويس، مري: زردشتيان؛ باورها و آداب ديني آنها، ترجمه عسکر بهرامي، تهران: ققنوس،1381.

11. بويس، مري؛ هخامنشيان، ترجمه‌ي همايون صنعتي‌زاده، تهران، انتشارات توس، چاپ اول، 1375..

12. بيات، عزيزالله؛ شناسايي منابع و مآخذ تاريخ ايران؛ تهران: انتشارات اميرکبير، 1380.

13. بياني، شيرين: شامگاه اشکانيان و بامداد ساسانيان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1383.

14. بياني، شيرين؛ تاريخ ايران باستان از ورود آريايي‌ها به ايران تا پايان هخامنشيان، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1381.

15. پيرنيا، حسن؛ تاريخ ايران باستان، تهران، دنياي كتاب، چاپ دوم، 1362.

16. تاريخ ايران از سلوکيان تا فروپاشي دولت ساساني(جلد سوم ـ قسمت اول)، پژوهش دانشگاه کيمبريج، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران: اميرکبير،1373.

17. تاريخ ايران از سلوکيان تا فروپاشي دولت ساساني(جلد سوم ـ قسمت دوم)، پژوهش دانشگاه کيمبريج، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران: اميرکبير،1377.

18. تاریخ ایران از عهد باستان تا قرن ۱۸، پیگولووسکایا، ترجمه کریم کشاورز، تهران، ۱۳۵۳.

19. تاریخ ایران باستان. دیاکونوف، میخائیل میخائیلوویچ. روحی ارباب. انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم ۱۳۸

21. تفضلي، احمد: تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران: سخن،1376.

22. خداداديان، اردشير؛ آريايي‌ها و مادها؛ مجموعه اول و دوم؛ تهران: انتشارات اصالت تنشير، 1376.

23. خداداديان، اردشير؛ هخامنشي‌ها؛ تهران: انتشارات به ديد، 1378.

24. داندامايف، آ. محمد ؛ تاريخ سياسي هخامنشيان، ترجمه‌ي خشايار بهاري، تهران، كارنگ، چاپ اول، 1381.

25. داندامايف، آ. محمد؛ ايران در دوران نخستين شاهان هخامنشي، ترجمه‌ي روحي ارباب، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، 1373.

26. دريايي، تورج : تاريخ و فرهنگ ساساني، ترجمه مهرداد قدرت ديزجي، تهران: ققنوس،1382، صص31-43.

27. دريايي، تورج : شاهنشاهي ساساني، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران: ققنوس،1383.

28. دريايي، تورج: سقوط ساسانيان: فاتحين خارجي، مقاومت داخلي و تصوير پايان جهان، ترجمه منصوره اتحاديه(نظام مافي) و فرحناز امير خاني حسينک لو، تهران: نشر تاريخ ايران،1381.

29. دياكونف، م.م، اشكانيان، ترجمه كريم كشاورز، تهران، انتشارات پيام، 1378

30. دياكونوف، ميخائيل ميخائيلوويچ؛ تاريخ ايران باستان، ترجمه‌ي روحي ارباب، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم، 1382.

31. دیاکونوف، ا. م.: «تاریخ ماد»، ترجمهٔ کریم کشاورز، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰،

32. رجبي، پرويز؛ هزاره‌هاي گمشده؛ جلد چهارم؛ تهران: انتشارات توس، 1381.

33. زرين کوب، عبدالحسين: تاريخ مردم ايران، ج1؛ ايران قبل از اسلام، تهران: اميرکبير،1373.

34. زرین‌کوب، عبدالحسین: «تاریخ مردم ایران»، (ایران قبل از اسلام)، انتشارات امیرکبیر، ۱۳81.

35. زنر، آر. سي: زروان يا مُعماي زردشتی گري، ترجمه تيمور قادري، تهران: فکر روز،1375.

36. سامي، علي، تمدن هخامنشي، شيراز، انتشارات دانشگاه شيراز، 1341

37. شارپ، رلف نارمن؛ فرمان‌هاي شاهنشاهان هخامنشي، تهران، انتشارات پازينه، چاپ اول، 1382.

38. شيپمان، کلاوس: تاريخ شاهنشاهي ساساني، ترجمه فرامرز نجد سميعي، تهران: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري،1383.

39. عريان، سعيد: راهنماي کتيبه هاي ايراني ميانه(پهلوي- پارتي)، تهران: سازمان ميراث فرهنگي کشور(پژوهشگاه)،1382.

40. فراي، ريچارد نلسون ؛ ميراث باستاني ايران، ترجمه‌ي مسعود رجب‌نيا، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ ششم، 1383.

41. فراي، ريچارد نلسون: تاريخ باستاني ايران، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1383.

42. كورت، آملي؛ هخامنشيان، ترجمه مرتضي ثاقب‌فر، تهران، ققنوس، چاپ سوم، 1382.

43. كوك، جان مانوئل؛ شاهنشاهي هخامنشي، ترجمه‌ي مرتضي ثاقب‌فر، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1384.

44. کخ، هايد ماري؛از زبان داريوش،ترجمه ی پرويز رجبی،تهران،کارنگ،چاپ اول،1376.

45. کریستن سن، آرتور امانوئل : سلطنت قباد و ظهور مزدک، ترجمه احمد بیرشک، تهران: کتابخانه طهوری،1374.

46. کريستن سن، آرتور؛ ايران در زمان ساسانيان؛ ترجمة رشيد ياسمي؛ تهران: انتشارات ساحل، 1382.

47. کلیما، اوتاکر: تاریخ جنبش مزدکیان، ترجمه جهانگیر فکری ارشاد، تهران: توس، 1386.

48. کمرون، جورج گلن؛ ايران در سپيده دم تاريخ؛ ترجمة حسن انوشه؛ تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1381.

49. کولسنيکف، آ. اي: ايران در آستانه يورش تازيان، ترجمه محمد رفيق يحيايي، تهران: آگاه،2537[شاهنشاهي].

50. گريشويچ، ايليا؛ تاريخ ايران دوره هخامنشيان، ترجمه‌ي مرتضي ثاقب‌فر، تهران، انتشارات جامي، چاپ نخست، 1385.

51. گوتشميد، آلفردفن، تاريخ ايران و ممالك همجوار آن (از زمان اسكندر تا انقراض اشكانيان) ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران، انتشارات ققنوس، 1379

52. گيرشمن، رومن؛ ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه‌ي محمدمعين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوازدهم، 1379.

53. لوكوك، پي‌ير، كتيبه‌هاي هخامنشي، ترجمه نازيلا خلخالي، تهران،‌انتشارات فرزان، 1382

54. لوکونين، ولاديمير گريگورويچ: تمدن ايران ساساني، ترجمه عنايت الله رضا، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1372.

55. محمدي[ملایری]، محمد: تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به عصر اسلامي، جلد 1-5، تهران، توس،1379.

56. محمدي[ملایری]، محمد: فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، تهران: توس، 1374.

57. محمود آبادي، سيد اصغر، پژوهش‌هايي در تاريخ فرهنگ و سياست ايران باستان، اهواز، انتشارات مهزيار، 1383

58. مشكور، محمد جواد، ايران در عهد باستان در تاريخ اقوام و پادشاهان پيش از اسلام، تهران، انتشارات اشرفي، 1369

59. مشكور، محمدجواد ؛ تاريخ سياسي و اجتماعي اشكانيان، تهران، دنياي كتاب، چاپ دوم، 1367.

60. مشکور، محمد جواد : تاريخ سياسي ساسانيان، 2ج، تهران: دنياي کتاب،1367.

61. مشکور، محمد جواد؛ رجب نيا، مسعود؛ تاريخ سياسي و اجتماعي اشکانيان؛ تهران: انتشارات دنياي کتاب، 1374.

62. مهرآبادي، ميترا؛ خاندان‌هاي حكومتگر ايران باستان، تهران، انتشارات فتحي، چاپ اول، 1372.

63. ميراحمدي، مريم؛ كتابشناسي تاريخ ايران در دوران باستان، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ اول، 1369.

64. نفيسي، سعيد: مسيحيت در ايران تا صدر اسلام، به اهتمام عبدالکريم جربزه دار، تهران: اساطير،1383.

65. نفيسي، سعيد، تاريخ اجتماعي ايران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1342

66. نولدکه، تئودور: تاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،1378.

67. نيبرگ، هنريك ساموئل؛ دين‌هاي ايران باستان، ترجمه‌ي سيف‌الدين نجم‌آبادي، كرمان، انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان، چاپ اول، 1383.

68. هرتسفلد، ارنست: ايران در شرق باستان، ترجمه همايون صنعتي زاده، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛کرمان:دانشگاه شهيد باهنر(کرمان)،1381..

69. هوار، كلمان، ايران و تمدن ايراني، حسن انوشه، تهران، انتشارات اميركبير، 1379

70. هينتس، والتر؛ دنياي گمشده عيلام؛ ترجمة فيروز فيروزنيا؛ تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1376.

71. هينس، والتر، داريوش و پارس‌ها، ترجمه عبدالرحمن صدريه، تهران، انتشارات اميركبير، 1380

72. وثوقي، محمدباقر؛ بررسي منابع و مآخذ تاريخ ايران پيش از اسلام؛ تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور، 1385.

73. ويدن گرن، گئو: فئوداليسم در ايران باستان، ترجمه هوشنگ صادقي، تهران: نشر قطره،1378.

74. ويسهوفر، يوزف: ايران باستان(از 550 پيش از ميلاد تا 650 پس از ميلاد)، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران: ققنوس، 1382.

75. وينتر، انگلبرت و ديگناس، بئاته: روم و ايران دو قدرت جهاني در کشاکش و همزيستي، ترجمه کيکاووس جهانداري، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز،1386.

منابع ضروری و مهم این گرایش متعاقباً توسط دکتر پرویز طلایی اعلام خواهد شد.

منابع پیشنهادی دکترای تاریخ اسلام

1. ابراهیم حسن ، حسن ، تاریخ سیاسی اسلام ، ترجمه ابوالقاسم پاینده –سازمان انتشارات جاویدان ، تهران ، 1376

2. بلک آنتونی ، تاریخ اندیشه سیاسی اسلام از عصر پیامبر تا امروز ، ترجمه محمد حسین وقار، انتشارات اطلاعات ، تهران ، 1386

3. بروکلمان ، کارل ، تاریخ ملل ودول اسلامی ، ترجمه هادی جزایری ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران ، 1383

4. جعفریان ، رسول، تاریخ تحول دولت و خلافت ، بوستان کتاب ، قم، 1386

5. خضری ، احمد رضا ، تاریخ خلافت عباسی ، اتشارات سمت ، تهران ، 1378

6. خوری حتّی ، فیلیپ ، تاریخ عرب ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ، نشر اگه ، تهران ، 1366

7. زرگری نژاد ، غلامحسین ، تاریخ صدر اسلام ، انتشارات سمت ، تهران ، 1378

8. سالم ، عبدالعزیز ، تاریخ عرب قبل از اسلام ، ترجمه باقر صدری نیا ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران، 1380

9. طقوش، محمد سهیل ، دولت عباسیان ، ترجمه حجت الله جودکی ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم ، 1378

10. طقوش ، محمد سهیل ، دولت امویان ، ترجمه حجت الله جودکی ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم، 1386

11. سامر، فیصل ، دولت حمدانیان ، ترجمه علی رضا ذکاوتی قراگزلو ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم ، 1388

12. شبارو، عصام محمد ، دولت ممالیک ، ترجمه شهلا بختیاری ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم ، 1386

13. طقوش ، محمد سهیل ، دولت ایوبیان ، ترجمه عبدالله ناصری طاهری ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم ، 1380

14. عودی ، ستاره، تاریخ دولت اغلبیان ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، 1385

15. ناصری طاهری ، عبدالله ، تاریخ مغرب اسلامی ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم، 1388

16. ناصری طاهری ، عبدالله ، فاطمیان در مصر ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم ، 1379

17. چلونگر ، محمد علی ، زمینه های پیدایش خلافت فاطمیان ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم ، 1386

18. عنان ، محمد عبدالله ، تاریخ دولت اسلامی در اندلس ، ترجمه رسول جعفریان ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم، 1386

19. احمد یاقی ، اسماعیل ، دولت عثمانی از اقتدار تا اخلال ، ترجمه رسول جعفریان ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم ، 1386

20. محمد جعفری ، سید حسین ، تشیع در مسیر تاریخ ، ترجمه سید محمد تقی آیت اللهی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، تهران ، 1387

21. زین عاملی ، محمد حسین ، شیعه در تاریخ ، ترجمه محمدرضا عطایی ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی ، مشهد ، 1375

22. جعفریان، رسول ، منابع تاریخ اسلام ، انتشارات انصاریان ، قم ، 1376

23. سجادی ، صادق و عالم زاده، هادی ، تاریخ نگاری در اسلام ، انتشارات سمت ، تهران ، 1383

24. ممتحن ، حسین علی ، کلیات تاریخ عمومی ، جلد دوم ، بخش دوم ، اتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، 1370

25. آیتی ، محمد ابراهیم ، تاریخ سیاسی اسلام ، انتشارات نی، تهران، 1378

26. نعنعی ، عبدالمجید ، دولت امویان در اندلس ، ترجمه محمد سپهری ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم ، 1380 .