عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
ایلخانان رقیبفاطمه فرخیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۸۹/۰۲/۲۲
تاریخنگاری منظوم در دوره ی ایلخانیجواد راشکی علی آبادکارشناسی ارشدعباسی۱۳۸۹/۰۳/۱۸
مقایسه مقام وزیر در دستگاه ترکان (سلجوقیان) و عربها (عباسیان)اعظم محمدی پورکارشناسی ارشدمعزی۱۳۸۹/۰۳/۲۵
خاستگاههای فکری اندیشه های بازرگانسعیده معینی مهرکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۸۹/۰۴/۲۷
آداب غذایی ایرانیان تاثیر اسلام برآن(قرن دوم تا هفتم هجری)کبری نودهیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۸۹/۰۶/۲۲
نقش و مواضع علمای مقیم مشهد در انقلاب مشروطیتحسن شفقی ارزنه گیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۸۹/۰۷/۱۳
تاثیرات شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانیاننجم الدین گیلانیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۸۹/۰۷/۲۱
خاستگاه کاسیت ها و ورود آنان به میان رودانامیر علی نیاکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۸۹/۰۷/۲۱
جایگاه ساتراپ ها ، بر اساس اسناد و کتیبه های موجود در عهد هخامنشیعلی اکبر شهابادیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۸۹/۰۹/۱۶
راهها و شیوه های ارتباطی و خبر رسانی در دوره هخامنشیانزهرا حاتمیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۸۹/۱۰/۰۱
تأثیرآراء واندیشه های علمای شیعه ایران عصر صفوی بر وضعیت اقلیت های غیر مسلمانزینب حسینی محرابکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۰/۰۳/۰۷
سپاه در عصر تیموریاننعیم ملازهیکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۰/۰۳/۱۸
وزارت درایران ازسقوط ایلخانان تاابتدای تیموریانفاطمه حاجی آبادیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۰/۰۶/۰۵
بدخشان در دوران تیموریجمشید آدینه افکارشناسی ارشدمعزی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در ایراناز 1320تا 1332.سیدجواد حسینیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
فعالیتهای فکری وفرهنگی مهدی قلی خان هدایت(مخبرالسلطنه)حسین احمدزاده نودیجهکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
ایلات و عشایر مدافع استبداد صغیرمحمدجواد حیدریکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۰/۰۷/۰۳
سیر تحول انجمن های ایالتی و ولایتی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامیابوالفضل اسکندری فاروجیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۰/۱۱/۱۱
کشاورزی درایران درعهدتیموریان وترکمانانسمیه شیرزادهکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۰/۱۱/۱۱
آموزش درایران درقرن نهم هجری(تیموریان وترکمانان)مریم ذرنوخیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۰/۱۱/۱۲
حج ازسقوط حکومت ایلخانی تاپایان حکومت تیموریانمهناز موسوی مقدم تربتیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۰/۱۱/۱۲
رابطه مادها و پارسها در دوره هخامنشیانراضیه قصاب زاده راینیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۰/۱۱/۱۸
باز تاب جنگ جهانی اول در شعر معاصر ایران(ادیب پیشاوری، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، وحیددستگردی)جلیل قصابی گزکوهکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۱/۰۲/۰۴
مبانی مشروعیت حکومتهای محلی ایران در قرن هشتم هجریزهره راضیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۱/۰۳/۰۳
ساختار قدرت ایالات در عهد تیموریربابه معینی یزدیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۱/۰۴/۱۴
مناسبات علویان و زبیریان در سده نخست هجریعلی سرافرازکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۱/۰۴/۲۸
بررسی جنگاوری و مقایسه ساختار ارتش اشکانیان و ساسانیانآرش سهرابیکارشناسی ارشدنصراله زاده۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی روابط عیلامیها و پارسها در دوره هخامنشیانکیومرث علی زادهکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۱/۰۶/۲۵
جایگاه ساتراپی مصر در دوره هخامنشیانمحمد اکبریکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۱/۰۶/۲۵
تجارت خارجی ایران عصر صفویسمیه شعبان حسنقهکارشناسی ارشدمعزی۱۳۹۱/۰۶/۲۶
تاثیر و احیای فرهنگ ایران باستان در عهد آل بویهزهرا جهانکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۱/۰۶/۲۸
مناسبات شاهزاده نشین‌های تیموری با حکومت مرکزیمجتبی هاشمی بجارسریکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
وقف در مشهد عصرپهلویاسداله نیک مهرکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۱/۱۰/۳۰
بررسی تطبیقی آرای اندیشمندان روسیه و انگلیس درباره انقلاب مشروطیت ایرانعلی اصغر نجاریکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
تاثیر تمدن های همجوار بر معماری و نقوش برجسته هخامنشیصدیقه رخشی پورکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۱/۱۲/۱۷
جایگاه ساتراپی بابل در دوره ی هخامنشیفاطمه امیریکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۱/۱۲/۱۷
تاثیر سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا بر اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ایرانجواد غلامیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۱/۱۲/۲۶
رابطه نهاد دین با حکومت در عهد تیموریان( از مرگ شاهرخ تا جلوس سلطان حسین بایقرا)مرضیه تشکریکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۲/۰۴/۱۰
مشروعیت سیاسی در دوره ساسانیانکبری رفیعیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۲/۰۴/۱۵
نظام آموزشی و تربیت دینی در دوره‏ی ساسانیرابعه توماج نیاکارشناسی ارشدنصراله زاده۱۳۹۲/۰۴/۱۵
احمد متین دفتری دردوره پهلوی اولابوالفضل روکیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۲/۰۴/۳۰
اختلافات مذهبی صفویه و اوزبکان وتأثیر آن بر روابط سیاسیحسین همتی جامی فریمانیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۲/۰۶/۰۵
تجارت ایران در قرن هشتم هجری(عصر حکومت های محلی)محبوبه امیربیککارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۲/۰۶/۲۴
نقش خواص در چالشهای فراروی حکومت امام علی (ع)وجیهه میریکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۲/۰۶/۲۶
روابط مروان بن حکم با ائمه (از امام علی (ع) تا امام سجاد(ع)).عبدالرحیم اخلاقیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۲/۰۶/۲۹
تاریخ نگاری شیعه در دوره آل بویه مکتب بغدادمحّمد صادقیان هراتکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۲/۰۸/۱۵
ماهیت رفتارعباسیان در برخورد با حسنیان وحسینیانمرتضی اکبرنیاکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۲/۰۸/۲۰
تاریخ اجتماعی زیاریانسهیلا اسلامیکارشناسی ارشدمعزی۱۳۹۲/۱۱/۰۶
قتل های سیاسی دردوره پهلوی اولزهرا جلایریکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
فراماسونری وشاهزادگان قاجاریزینب حیاتیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۲/۱۱/۱۲
مواضع روشنفکران نسبت به فرهنگستان در دورۀ رضاشاه (با تاکید بر مواضع فروغی،تقی زاده،عیسی صدیقسمیه شمس الدینیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۲/۱۱/۱۳
روابط امامان و بردگان از امام اول تا پایان حیات امام پنجم.سعیده کرمیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۲/۱۱/۱۵
تأثیر سیاستهای خسروپرویز بر تضعیف و فروپاشی حکومت ساسانیبتول قنبری ننیزکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۲/۱۱/۲۱
نقش خاندان اشرافی در تحولات سیاسی و اقتصادی دوره ساسانیمحمدحسن خان احمدلوکارشناسی ارشدنصراله زاده۱۳۹۲/۱۱/۲۱
وقف و نهادهای وقفی در دوره ی ساسانیحمیرا خرم نیاکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بازتاب قیام کربلا در تاریخ نگاری شام و عراقسمیه سیاوشیکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۲/۱۲/۱۷
مقایسه مالیات های مردم ایران دراواخر دوره ساسانی با اوایل دوره اسلامیمیترا صارمی فردکارشناسی ارشدمعزی۱۳۹۲/۱۲/۱۷
حیات فکری و سیاسی عبد الله ابن عباسسهیلا تاجمیریکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۳/۰۳/۰۷
خراسان از دیدگاه سفرنامه نویسان اروپایی در دوره قاجارنرگس ایزدی مجدکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۳/۰۴/۰۴
کنش های زنان فارس در جریانهای سیاسی ،اجتماعی دوره قاجارروشنک رزازیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۳/۰۴/۰۴
نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغولان هندحمیده ملک پورافشارکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۳/۰۴/۰۴
بردگی وبردگان در سیره امامان ششم تا دوازدهملیلا نیک آئینکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۳/۰۴/۱۵
مصلحت در سیره سه امام نخست شیعهزهرا نوروزیکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۳/۰۵/۰۴
بررسی تطبیقی سیره امام سجاد (ع) در منابع متقدم شیعی و سنی با تکیه بر دو منبع تاریخ طبری و تاریخ یعقوبیخدیجه خدائیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۳/۰۵/۰۵
سیره اجتماعی امام دوم تا چهارم.اکرم جهان دیدهکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۳/۰۵/۱۲
عقلانیت در اندیشه شیخ طوسیحسین عامریکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۳/۰۶/۲۵
تجارت ایران از ابتدای عصر قاجار تا انقلاب مشروطه از نظر سیاحان خارجیپروین لطیفی برآبادیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
نقش پهلوانان در تاریخ ایران( دوره مظفریان و سربداران )مجتبی زحمتیکارشناسی ارشدمعزی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
ظهور ایل قرایی در صحنه سیاسی و اجتماعی خراسان از نادر شاه افشار تا ناصرالدین شاهمینو قرائی مقدمکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
فراز و فرود مقام صدر در دوره صفویمحمد مدیری علی آبادیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی جایگاه تاریخی کرمان در دوره ساسانیانپریسا پدرامکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی سرنوشت سرزمین عیلام بعد از فروپاشی تا زمان ساسانیانزهرا کائیدکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۳/۰۶/۳۱
جایگاه و محدوده سیاسی هیرکانیه در ایران باستانطهمورث مهرابیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تاریخ کاریز میراث جاویدان ایرانیانمحمدعلی وثوقی مطلقکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۳/۱۱/۰۴
روابط صوفیان گنابادی با دربار پهلوی دوممجید نکاحیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۳/۱۱/۰۴
بررسی روابط دو طایفه افشار و قاجار از سقوط صفویه تا پایان حکومت فتحعلی شاهیوسف پولادی جرفیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
دین و سنت های زرتشتی در احادیث ومتون تفسیری مسلمانان تا دوره صفویحمید اسدی رحیم بیکیکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۳/۱۱/۰۷
روابط فرهنگی ایران و مصر در عصر پهلویبی بی اشرف کتابیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی اقدامات و فعالیت های فرهنگی محمدعلی فروغیمصطفی حافظی عسکریکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تصویر نهضت امام حسین (ع) در منابع عصر صفوینرجس السادات موسویکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تغییر و تحولات مرزهای غربی ایران در دوره ساسانیانزهره درفشکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۳/۱۱/۰۸
زندگی سیاسی اجتماعی محمدبن ابی بکرخدیجه خیری جنت آبادیکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۳/۱۱/۰۸
مقایسه روابط ایران و انگلیس در دوره پهلوی اول و دوممرتضی ایمن شهیدیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
مناسبات بین شیعیان امامی و زیدیه( دردوره علویان طبرستان و آل بویه)محمد نقابیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
نقش گنده لات ها در دوره پهلوی دوم تا پایان کودتای 28مرداد1332مینا رحیمی قله زوکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
نفوذ هنر غرب در هنر دوره ناصری (با تکیه بر موسیقی، نمایش، نقاشی )مصطفی لعل شاطریکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
همدان از تهاجم مغولان تا پایان عصر ایلخانیمنیره فتوحی فیروز آبادکارشناسی ارشددلریش۱۳۹۳/۱۲/۱۷
بازتاب شخصیت و عملکرد شاه اسماعیل اول در جامعه ایران عصر صفویپیمان دلیری بیدختیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۳/۱۲/۲۰
شاهزادگان مدعی سلطنت صفویه پس از سقوط شهر اصفهانسعید عظیمیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۳/۱۲/۲۵
بررسی مطابات اجتماعی زنان در مطبوعات دوره مشروطه(باتاکید بر روزنامه های صوراسرافیل، مساوات و ایران نو)علی باغداردلگشاکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۴/۰۲/۰۶
شیوه تبلیغ دین در سیره رضویحسن نظریکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۴/۰۲/۱۳
اوضاع سیاسی و اجتماعی بلوچستان در دوره صفویهعبدالصمد شهلی برکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۴/۰۳/۲۶
آیین جنگ و جنگاوری در ایران باستان بر طبق شاهنامه فردوسیبهروز حاجیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۴/۰۳/۲۷
بار و آیین های درباری در دوره ساسانیانالمیرا ذوقدار مقدمکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۴/۰۳/۲۷
تحولات سیاسی مذهبی در دوره ساسانیان از زمان اردشیر اول تا شاپور دومسیدفرهاد سیداحمدی زاویهکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۴/۰۳/۲۷
شورش های ساتراپهای غربی در دوره هخامنشیانمحترم خادمیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۴/۰۳/۲۷
مناصب والقاب در دوره ساسانیان بر اساس کتیبه هامریم مرادیکارشناسی ارشدنصراله زاده۱۳۹۴/۰۳/۲۷
پارس در دوره سلوکیان و اشکانیانمحمّد توکلیانکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۴/۰۶/۲۴
زمینه های تاریخی احوال وجودی امام علی (ع) در نهج البلاغهآزیتا اشرافیکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۴/۰۶/۲۴
آسیب شناسی آموزش تاریخ در مدارس ابتدایی و دبیرستان از دارالفنون تا پهلوی دومابوالقاسم سبزیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
آیین ها و مناسک شیعی در د.وره قاجارفاطمه صادقیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی نقش علما شیعه خراسان در مبارزه با استعمار انگلیس در دوره قاجارسمانه نعمتی نیاکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
عوامل مؤثر در افول سیاسی و اقتصادی منطقه‌ی خراسان پس از سقوط هرات در عصر قاجاررحیم جوان لاجیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
فضایل و مناقب امام علی (ع) در متون صوفیانه -قرون 5تا7 هجریعلی اکبر خانیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
مسئله نفت شمال و نقش آن در روابط ایران و روسیهسیدمحمد مصطفوی اصلکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۴/۰۸/۱۷
عوامل و پیامدهای گسترش باور زروانی در دورۀ ساسانیصغری خرسندامینکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۴/۰۸/۲۷
فعالیتهای آموزشی شیعه در دوره ناصرالدین شاه قاجارنرجس قائمی بجگانکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۴/۰۹/۲۲
پزشکی و بهداشت در ایران عصر رضاشاه با تکیه بر پزشکی مشهدسیدمهدی موسوی نژادکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۴/۰۹/۲۹
شاهزادگان شورشی قاجاری تا دوره ناصرالدین شاهاویس عربتیموری رزانیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نقش رجال کرمان در انقلاب مشروطهسیما آبانکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۴/۰۹/۲۹
جایگاه ترکان اویغور در نظام سیاسی و اجتماعی مغول و ایلخانانابراهیم خسروی بردهکارشناسی ارشددلریش۱۳۹۴/۱۰/۰۱
رویکردهای مذهبی - فرهنگی عبدالحسین تیمورتاشاعظم آتش سخنکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۴/۱۰/۲۰
حیات اجتماعی امام محمدباقر(ع) و امام صادق(ع)علیرضا مهمان نوازکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۴/۱۰/۲۸
نقش مسائل اقتصادی در تحولات حکومت امام علی(ع) و امام حسن (ع)وجیهه گل مکانیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۴/۱۰/۳۰
نقش وزارت دربار در سیاست داخلی ایران در زمان امیر اسدالله علم (1345-1356ه.ش)علی صمدی جوانکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۴/۱۰/۳۰
واکنش عشایر نسبت به اصلاحات فرهنگی رضاشاهعطیه غریب ملک حسینیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۴/۱۰/۳۰
مقایسه اسلام‌پذیری ایرانیان در قرون اولیه هجری با اسلام‌پذیری مغولان حاکم بر ایران در قرن هشتم هجریجلال نوریکارشناسی ارشدمعزی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
بررسی تطبیقی روایت های مورخان سلسله صفوی از دوره حکومت شاه عباس دوم(1077-1052)مهدی قربان زادهکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مقایسه یورشهای چنگیز و تیمور در ایران (اهداف و رویکردها)فرشته براتی گلشیخیکارشناسی ارشددلریش۱۳۹۴/۱۱/۰۷
نقش خاندان بزرگ ساسانی در سقوط ساسانیانابوالفضل آب خیزکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۴/۱۱/۰۷
سیمای امام علی در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیدیاسمین حاتم بدید الابراهیمیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۴/۱۲/۰۱
سپاه امام علی (ع)مریم عبداله زادهکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۵/۰۳/۱۶
تاریخ زورآباد از دوره تیموری تا انقلاب اسلامیغلامرضا خیری جنت آبادیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۵/۰۶/۲۶
چگونگی تبدیل تهدیدها به فرصت ها در سیره امام صادق(ع)طیبه عاصمیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
سیر تاریخی فلسفه تاریخ در ایران معاصرعباس تقوائی جوادزادهکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۵/۰۶/۲۸
خاستگاه میتراییسممرتضی فرهمندکارشناسی ارشدجم۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مفهوم تاریخی تبرّی در عصر امام جواد(ع) با تأکید بر رجال کشیپردیس مقدادیانکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مقایسه سیمای امام حسین (ع)در مقاتل دوره قاجار و منابع اولیهمسعود محمدآبادیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مناظرات امام علی (ع)معصومه زنگنهکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بازتاب جنبش مزدکیان در متون فارسی و عربیابراهیم خانی حبیب آبادیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی تصاویرجانوران و گیاهان در سنگ ناره ها و دیگر نقوش تصویری دوره هخامنشیسارا محمدزادهکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۵/۰۶/۳۱
روابط ایرانیان و عرب ها از انوشیروان تا پایان حکومت ساسانیعباس رمضانی طرازخاکیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۵/۰۶/۳۱
سیره ی اجتماعی امام نهم،دهم و یازدهم(ع)فائزه بکمرادیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
کارکردهای سیاسی زنان ایران از سلجوقیان تا پایان عصر ایلخانیحمیده دانش جوکارشناسی ارشددلریش۱۳۹۵/۰۶/۳۱
سیره ی امامین الصادقین (( علیهما السلام)) در مواجهه با مرجئهعباسعلی اسماعیلیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۵/۰۷/۲۸
تغییر و تحول نمادهای بالدار و حلقه‌نگاره‌ها در تصویر و مفهوم از هخامنشیان تا اواخر دورة ساسانی.محمدسعید نظریکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۵/۰۸/۱۷
نقد نظریه‌های موجود درباره کلنل محمدتقی خان پسیان با تکیه بر اسناد و مطبوعاتمحمد حاتمیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۵/۰۹/۲۲
سیاست های مذهبی فتحعلی شاه قاجارمحمد کاویانی یگانهکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۵/۱۰/۲۹
بررسی میزان پایبندی دولت روسیه به معاهدات و قراردادهای منعقده با ایران از انقلاب مشروطه تا پایان سلطنت رضاشاهمحمد حدادکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بازتاب اندیشه سیاسی شاهان هخامنشی در کتیبه‌ها و نقوش برجسته آن دورهمهلا راینی نژادکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۵/۱۱/۲۷
کردیر؛ بررسی و بازنگری منابع و مدارکمحمد مردانیکارشناسی ارشدجم۱۳۹۵/۱۱/۳۰
رابطه‌ بین روایت‌ها و نقوش‌برجسته در دوره ساسانیفهیمه سید نظریکارشناسی ارشدجم۱۳۹۶/۰۲/۳۰
مفهوم و کارکرد پردیس های هخامنشیزهرا رودینی پاریزیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۶/۰۲/۳۰
وامهای دریافتی دوره پهلوی دوم (1357-1332)رضا عباسی ماکرانیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
اَرّان در عصر سلجوقیانعلی خسرویکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
امرای شورشی در دوره ایلخانان؛ علل و پیامدهای شورشفاطمه اکرمیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
جغرافیای تاریخی فتوحات مغول در آسیای مرکزی و ایران ( 656-616 ه.ق)مجید کرمانیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
حدود قدرت و اختیارات شاهان هخامنشیعطیه باقری چاروککارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مقایسه نهادهای آموزشی عصر ساسانی با ایران دوره اسلامی تا قرن پنجم ه. ق.عبداله صفرزائیدکتری(PhD)ایمان پور۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مؤلفه‌های هویتی تصوف در خراسان سده‌های پنجم و ششم ه.قپیمان ابوالبشریدکتری(PhD)وکیلی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
اهداف سران کشورهای غربی از سفربه ایران در زمان پهلوی دومامیر همایون حمامیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۶/۰۷/۱۹
گرایش های مذهبی جبهه ملی اول تا چهارماحسان فلاح رمضانیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۶/۰۷/۱۹
شاهزادگان مدعی سلطنت دوره ی قاجار (از ناصرالدین شاه تا پایان دوره قاجار)مهدی رضائیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۶/۰۷/۳۰
یررسی معماری اماکن اداری - دولتی مشهد از دوره مشروطه تا پایان دوره رضاشاهشیده دیشیدیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۶/۱۰/۲۶
سیمای امام علی در منابع مکتوب تاریخی عهد صفوی با تکیه بر منابع فارسیمریم سنگلاخیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۶/۱۱/۱۴
بینش و روش در تاریخ نگاری عصر افشاریهاکرم ناصریدکتری(PhD)سرافرازی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
نظام قضایی دوره قاجار (1329-1325ق) با تکیه براسناد امجدالسلطانحمیده شهیدیدکتری(PhD)وکیلی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
تجلیل گفتمان امام علی (ع) دربرابر مخالفان بر اساس رویکرد لاکلائو و موففاطمه عبدی ده سرخکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۶/۱۱/۲۹
فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی عالمان عصر ناصریطیبه جابریکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
گاهشماری رویدادهای دوره حکومت امام علی (ع)فاطمه یعقوبی تلخ آبکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۶/۱۲/۱۳
تحولات آیین فتوت در ایران بر مبنای فتوت نامه ها (سده های 9–7 ه.ق)بتول مقدادی اصفهانیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۷/۰۲/۲۲
رجال ابیورد و نسا از سده سوم تا هفتم هجریفاطمه سعادت زادهکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۷/۰۲/۲۳
فرجام‌شناسی زرتشتی در دوره‌ی ساسانیسمیه ابن علیکارشناسی ارشدجم۱۳۹۷/۰۳/۱۹
جغرافیایی تاریخی فتوحات تیمورجمیله غایبی جعفرآبادکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۷/۰۴/۱۳
عوامل موثر بر گزینش و نقل گزارش های تاریخی در امالی شیخ صدوقمحمد نویدفرکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۳۹۷/۰۴/۲۰
حیات فکری و سیاسی عبدالله بن معاویهمحمد باقریکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۷/۰۶/۲۱
جایگاه و اهمیت سرزمین سوریه در دوره ساسانیان در قرن سوم میلادی 271-226ماحمد الحواطکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۷/۰۶/۲۴
پاکیزگی زنان در دین زرتشتی در ایران پیش از اسلامبهاره چرخابکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاریخ انقلاب اسلامی در گنابادالهام ذوقی بیلندیکارشناسی ارشدرجائی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تحلیل قدرت اقتصادی در دوره پیروز ساسانی به کمک آزمایش PIXE: مطالعه موردی سکه های مکشوفه از پیروز گت(چابهار، بلوچستان، ایرا)سوسن کیان زادگانکارشناسی ارشدرجائی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جایگاه سیاسی مسجد کوفه از ابتداى تاسیس تا انتهای عصر امویسیف حاتم عبدعلی النعمانیکارشناسی ارشدعزیزیان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
گاه شمار فتوحات مغولان از فتح اترار تا شکست عین جالوت (658 – 616 ق)مهین بابائی ملوکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
واکاوی فرضیه خیانت در شکست عباس میرزا در جنگ های ایران و روسیهزهرا داس منهکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
روایت های ابان بن تغلب در منابع شیعی و سنی تا ابتدای قرن پنجم هـ.ق با تاکید بر روایت های تاریخیزهراء سعدون زاجیکارشناسی ارشدعزیزیان۱۳۹۷/۱۱/۲۴
سازمان برنامه و بودجه از آغاز تا سال 1337شنسرین یادگارصالحیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۷/۱۱/۲۴
نقش شاهزاده خانم های قاجاری در پیشبرد اهداف مشروطهآنیتا زوری کلاته عبدالباقیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
اهداف سفرهای رجال سیاسی-فرهنگی مسلمان به مشهد در عهد پهلوی دومسیدحسن حسینیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بررسی میزان پایبندی دولت شوروی به معاهدات و قراردادهای منعقده با ایران از سال 1320 تا 1357 ششادی حاجی زاده سعدآبادکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
شاهزادگان مشروطه خواه قاجاررویا اسراریکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
خویدوده در بستر آیین و اسطوره با تکیه بر متن های پهلویسمیه یوسفیکارشناسی ارشدجم۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مغالطه های روش شناختی عاشوراپژوهی شیعیان در ایران معاصرفاطمه بیکدلیکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تاریخ اجتماعی کردستان (از مشروطه تا پایان دورۀ پهلوی اول)مظهر ادوایدکتری(PhD)ناظمیان فرد۱۳۹۸/۰۳/۲۱
بررسی تطبیقی نقش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در حکومت های آل مظفر و آل جلایرمرضیه نوریان جویمندکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۸/۰۴/۱۱
نقش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان خراسان در قرون 8-7 هجری (آل کرت، سربداران، طغاتیموریان، جانی قربانی‌ها)آمنه عطارزاده طوسیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۸/۰۴/۱۱
تداوم و تحول نهاد وزارت در قرون میانه ی تاریخ ایران (از برآمدن سلجوقیان تا برافتادن تیموریان)علی اکبر نجفی رودمعجنیدکتری(PhD)عباسی۱۳۹۸/۰۴/۱۲
بررسی تطبیقی وضعیت علمی و آموزشی خراسان و عراق عجم از قرن سوم تا هفتم هجری (بررسی موردی بلخ و اصفهان)تهمینه رئیس الساداتدکتری(PhD)عباسی۱۳۹۸/۰۴/۱۵
نقش اصحاب امام حسن مجتبی (علیه السلام ) در دوران خلافت امویانفرزانه مداحان گل خطمیکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تأثیرات متقابل پیوندها و روابط سیدعلی‌محمد باب و حروف حی بر اندیشه‌ها و حوادث تاریخی دوره متقدم جنبش بابیهجواد نوائیان رودسریکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
مقایسه حکومت‌های شیعی شام و جزیره از قرن چهارم تا ششم هجریسیده فاطمه صدیق ابوالفتحکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بررسی کارویژه گفتاری و رفتاری امام علی (ع) از سال 11تا40هجریعلی اصغر بندریکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تاریخ نگاری فتوح ایران در دوره خلافت ابوبکرنیما باقریکارشناسی ارشدعزیزیان۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تحلیل عوامل شکوفایی فرهنگ و تمد ن ایران اسلامی در قرن سوم و چهار هجرینرگس خزاعیکارشناسی ارشدگیلانی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
حج‌گزاری ایرانیان در قرون نخستین اسلامی: از ورود اسلام به ایران تا پایان حکومت آل‌بویهمهناز موسوی مقدم تربتیدکتری(PhD)سرافرازی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تاثیر روزنامه‌های فارسی زبان چاپ هند و عثمانی و مقایسه آن ها بر انقلاب مشروطه ایرانمیلاد سلیمیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نقش و فعالیت اقتصادی زنان در دوره ی هخامنشیانزهره خسرویکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نهاد استیفاء در حکومت های آل بویه، غزنویان و سلجوقیانامید مجنونی ورانلوکارشناسی ارشدرجائی۱۳۹۸/۰۸/۰۱
بررسی نقش فرح در افول سلطنت پهلویمجتبی حاتمی توپکانلوکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۸/۱۰/۲۵
مناسک اسلامی در ادارات مشهد(1305-1367 هـ.ش)احمدرضا کامیارکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سقوط ساسانیان از چشم‌انداز منابع فارسی میانه و فارسی زردشتیالهه صبوریکارشناسی ارشدجم۱۳۹۹/۰۲/۲۳
زمانه و کارنامه حاکم نیشابوری با تأکید بر تاریخ نیشابور اورضا نقدیدکتری(PhD)ایمان پور۱۳۹۹/۰۳/۱۱
سیمای سلطان جلال الدین خوارزمشاه در تاریخ نگاری ایرانی از قرن هفتم هجری تا عصر حاضرابوالقاسم محمد خلیلی پوررودیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۹/۰۳/۲۰
آثار و نشانه‌های حضور اشکانی‌ها در خراسان تاریخیمحمدعلی قدمیاریکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۹/۰۴/۰۷
پیامدهای فرهنگی تهاجم اسکندر به ایران تا پایان دوره اشکانیانعلی نوفرستیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۹/۰۴/۳۰
کاربست تاریخ در آثار ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان کراجکیمحمد محدثیکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۳۹۹/۰۴/۳۱
کاربست تاریخ در باب های فقه الکافیاحسان یاربیکارشناسی ارشدعزیزیان۱۳۹۹/۰۴/۳۱
خاندان قهرمان میرزا در خراسان با تکیه بر حکمرانان این خاندان در بزنگانحسن غفاری فوزیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۹/۰۵/۰۸
اصلاحات در نظام آموزشی مدارس دینی نجف در سال های ۱۹۱۸ تا ۱۹۶۳ممصطفی عاید عبد الغزالیکارشناسی ارشدعزیزیان۱۳۹۹/۰۵/۱۳
عوامل موثر بر شیوه ی گزینش و نقل روایت های تاریخی در امالی شیخ طوسیزهرا یوسفیکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۳۹۹/۰۵/۱۴
حضرت فاطمه زهرا (س) در آثار مستشرقاناحمد جواد کاظم شحمانیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
حیات فکرى وسیاسى محمد دیباجمنال محسن سلمان الشویلیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
نقش زنان خاندان قاجار در تحولات سیاسی و اجتماعی عصر پهلویراحله رهبرماهکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
جایگاه اجتماعی و نقش سیاسی و فرهنگی سادات از ابتدای غزنویان تا پایان خوارزمشاهیانسیدحسن حسینیدکتری(PhD)وکیلی۱۳۹۹/۰۷/۱۰
تاریخ تشیع درکتاب العقد الفریداحمد جمعه حسن البهارکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۳۹۹/۰۷/۱۵
نظام خبرگیری و جاسوسی در ایران عهد مغولطیبه حاجی عموکارشناسی ارشدرجائی۱۳۹۹/۰۷/۲۱
مقایسه تاریخ نگاری اهل بیت در دو کتاب اعلام الوری باعلام الهدی و کشف الغمه فی معرفه الائمهفایزه مروجی رادکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بررسی تحولات علم پزشکی در ماوراءالنهر از سدة سوم تا پایان سدة نهم هجری قمریسیدعلیرضا گلشنیدکتری(PhD)عباسی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
مقایسه تنظیم فصول و مصادر روایی کتاب‌های فروع کافی و دعائم الاسلاممحمدحسین اروجیکارشناسی ارشدعزیزیان۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تحلیل محتوای تصویرسازی مراثی حسینی در عصر ناصری (مطالعه موردی: آثار میرزا علی قلی خویی)مصطفی لعل شاطریدکتری(PhD)وکیلی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی مطالبات زنان ایرانی در مکتوبات دورۀ قاجار از استبداد صغیر تا آغاز سلطنت پهلوی 1304-1287 شمسی/ 1343 -1326قمریعلی باغدار دلگشادکتری(PhD)سرافرازی۱۳۹۹/۱۱/۰۸
اوضاع فرهنگی سیستان از سقوط ساسانیان تا برآمدن سامانیانجلیل محمدیکارشناسی ارشدگیلانی۱۳۹۹/۱۱/۰۹
مقایسه جنگ‌های سه‌گانه مردم افغانستان علیه انگلیسمحمد عارف شریفیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۹/۱۱/۰۹
مقایسه‌ای تحولات دوره احمدخان ابدالی در منابع افغانی و ایرانیزرولی صدیقیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۹/۱۱/۰۹
پناهندگان به سفارت بریتانیا در واقعه به توپ بستن مجلس و نقش آنان در تثبیت حکومت پهلویبیژن نظریکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۹/۱۱/۲۲
فضائل و مناقب امیر المومنین (ع) در مصادر و متون عربی تصوف در قرن سوم تا ششم هجرىزهراء عباس نجم الغزالیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۹/۱۱/۲۳
تاریخ نگاری ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی در کتاب الغاراتمریم قدیرپور محمد ابادکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
جایگاه تاریخ در کتاب النقض عبدالجلیل قزوینی رازیسمیه آهنگردارابیکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
بررسی مواضع و جهت‌گیری‌های علماء در جنگ‌های ایران و روسیهاعظم زنگنه چکنی قاسم ابادیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۹/۱۱/۲۶
روند گسترش اسلام در ربع بلخ از قرن اول هجری تا آغاز حکومت آل‌بویه (334 هـ. ق)خواجه نعیم آغا صدیقیکارشناسی ارشدعزیزیان۱۳۹۹/۱۱/۲۷
عوامل موثر بر گزینش و نقل روایت های تاریخی در کتاب امالی شیخ مفیدمنیره یوسفیکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
نقش زنان در تحولات سیاسی ایران از ورود اسلام تا سال 420 ه قسیده منصوره امیرانکارشناسی ارشدگیلانی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بهداشت فردی وعمومی ایرانیان دوره قاجار از نگاه سفرنامه نویسان خارجی (با تکیه بر سفرنامه‌‌‌های ترجمه شده به زبان فارسی)نفیسه غلامعلی پورجاغرقکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
صفویان ؛ باز تولید‌اندیشه ایرانشهری یا ملت سازیفاطمه نوروزیان موسی آبادکارشناسی ارشدرجائی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مشروطه در قائناتمریم حسنی طبسکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سیره امام علی«علیه‌السلام» در آثار جغرافیدانان و سفرنامه‌نویسان مسلمان قرون ششم تا نهم هجریزهرا جاسم محمدکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۹/۱۲/۲۳
تاثیر همسایگان بر روابط صفویه و حکومتهای مسلمان دکنلطیفه نامه فقیریکارشناسی ارشدرجائی۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بررسی مقایسه ای اندیشه سیاسی شعوبیه با مشروعیت حکومت های ایلخانی و صفویقاسم قریبدکتری(PhD)عباسی۱۳۹۹/۱۲/۲۷
همگرایی و واگرایی فرهنگی ایرانیان و عرب ها (از ورود اسلام تا پایان آل بویه)ناهید براهوییدکتری(PhD)ناظمیان فرد۱۳۹۹/۱۲/۲۸
روایات بلاذری از عملکرد سادات حسنی در کتاب انساب الاشرافاسماء موسی عبدالعباسکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۴۰۰/۰۳/۱۵
شرایط تاریخی موثر بر تنوع آثار علمای شیعی در حله در فاصله سال های 795- 739هـ.قاسراء علاء موسی الزبیدیکارشناسی ارشدعزیزیان۱۴۰۰/۰۳/۱۸
تأثیرات انقلاب سفید در متون درسی آموزش و پرورش دوره پهلویحامد سلیمانیکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۰/۰۳/۲۵
سیاست های بریتانیای کبیر و روسیه تزاری در هرات قرن نوزدهماسدالله اصیلکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۰/۰۳/۲۵
رقابت های سیاسی روس و انگلیس در تحولات تاریخی ایران از مشروطه تا پایان پهلوی اول -۱۲۸۵ - ۱۳۲۰ ش-رضا فیاضیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۰/۰۳/۲۶
بررسی و تحلیل استدلال‌های امام علی(ع) مبنی بر حقانیّت خود، در جنگ‌های سه‌گانه (جمل، صِفّین،نهروان)ساره شجاعانکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۰/۰۴/۲۹
نقش انگلستان در روابط‌‌‌ایران و افغانستان در دوره حکومت ناصرالدین شاه قاجار (1313- 1264 ق)ذلگی کاظمیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۰/۰۴/۲۹
جایگاه سیاسی و اقتصادی ساتراپی بابل در دوره‌ی هخامنشیانرضا موحان دویان الصالحیکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۰/۰۶/۲۰
مقایسه عملکرد سیاسی حکومت‌‌های شیعی بنی شاهین و بنی مزیدصبا علاوی طعمه الزرکانیکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۴۰۰/۰۶/۲۱
مواضع سیاسی والیان خراسان نسبت به تحولات منطقه ای در دوره قاجار تا پایان عهد ناصریحسین مروی مقدم شهریکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
جایگاه اشرافیت ایرانی در تحولات سیاسی ایران (از حمله‌ی عرب‌های مسلمان تا برآمدن ترکان)زهرا جهاندکتری(PhD)ایمان پور۱۴۰۰/۰۶/۳۰
روابط مردم و علمای شیعه امامیه طی قرون چهارم و پنجم هجریلیلا کارگرکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بازتاب تاریخ و فرهنگ عرب قبل از اسلام در شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدیدمحمد کامل زاجی السعیدکارشناسی ارشدعزیزیان۱۴۰۰/۰۷/۰۷
بررسی و تحلیل استدلال های اصحاب امام علی(علیه السلام) درخصوص حقانیت ایشان در جنگ‌های سه گانه جمل، صفین، نهروانفریبا هدایتی دزقیکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۴۰۰/۰۷/۱۵
تحوّل تصویر خسرو پرویز از روایات هم‌زمان تا روایات دوره اسلامینگین جامی الاحمدیکارشناسی ارشدجم۱۴۰۰/۰۷/۲۱
موضع و خوانش روزنامه‌های متجدد غیر مذهبی پیشا مشروطه از اسلام و تشیع (مطالعه موردی: اختروحبل المتین)آزاده قربان زاده مطلقکارشناسی ارشدعزیزیان۱۴۰۰/۰۷/۲۱
اخبار ساسانیان در شاهنامه و متون فارسی زرتشتیمسعود یوسفعلی زادهکارشناسی ارشدجم۱۴۰۰/۰۷/۲۴
سیر تدوین کتاب تعلیمات دینی وسرگذشت آنها دردوره پهلویزهره بزاززاده تربتیکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تاریخ نگاری عباسقلی سپهر در ناسخ التواریخ زندگانی حضرت زینب (س)نیلوفر خوشنامکارشناسی ارشدعزیزیان۱۴۰۰/۰۷/۲۹
عملکرد و مواضع سران بنی هاشم نسبت به قیام امام حسین عسعید ایزدیانکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
ناشرالاسلام مدنی گنابادی و مقابله با فرقه دراویش بیدخت گنابادمحمدرضا اسکندریکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
رویکرد روشنفکران دوره قاجار و پهلوی اول نسبت به پیشینه علمی و فرهنگی ایران دوره اسلامی و بررسی عوامل موثر بر آنسعیده معینی مهردکتری(PhD)وکیلی۱۴۰۰/۰۸/۱۲
تحلیل فرهنگ و اندیشه سیاسی ایرانیان در نامه طاهربه عبداللهمهسا موسوی رباطیکارشناسی ارشدگیلانی۱۴۰۰/۱۱/۱۰
مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی در تاریخ نگاری باستانی پاریزیفخری زنگی آبادیدکتری(PhD)ناظمیان فرد۱۴۰۰/۱۱/۱۱
نقش نخبگان خرگرد در تحولات سیاسی و فرهنگی ایران در عهد تیموریعلی تنومندکارشناسی ارشدگیلانی۱۴۰۰/۱۱/۱۴
بازنمایی اسلام و تشیع در روزنامه‌های فارسی‌زبان مصر (مطالعه موردی: ثریا و پرورش)یاسمن شریفی ریگیکارشناسی ارشدعزیزیان۱۴۰۰/۱۲/۱۸
رابطه کلام و تاریخ در کتاب نزهه الکرام و بستان العوام نوشته‌ی محمدبن حسین رازیحلیمه صفویکارشناسی ارشدعزیزیان۱۴۰۰/۱۲/۱۸
نقش ارمنستان در مناقشات اشکانیان و روم در قرن دوم میلادیمحمد عطیه محمد ال ضاریکارشناسی ارشدجم۱۴۰۰/۱۲/۲۵
بررسی مواضع ابن ابی الحدید معتزلی نسبت به آرای جاحظ معتزلی در باب امام علی (ع)اشرف کریم بادی الشرهانیکارشناسی ارشدعزیزیان۱۴۰۱/۰۳/۳۱
حیات سیاسی و اجتماعی عبدالله بن جعفر بن أبی طالبمحدثه سادات رضایی جمنانیکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۴۰۱/۰۴/۲۲
دیدگاه نویسندگان جدید عرب دربارۀ مفاهیم دین زرتشتیسری حسن راضی الهلالیکارشناسی ارشدجم۱۴۰۱/۰۴/۲۸
واکاوی مفاسد اقتصادی در دوره ی قاجار و تاثیر آن در نارضایتی های اجتماعیمحمد ابوالحسنی حیدرآبادکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۱/۰۶/۱۶
جایگاه سیاسی و فرهنگی ساتراپی ایلام در دوره ی هخامنشیانولید صلاح کریم ال شناوهکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۱/۰۷/۰۴
بازتاب انحلال مجلس، توسط مصدق در جراید و نشریات وقت(مردادماه1332 ه.ش)سهیلا خوشقولیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۱/۰۷/۰۹
منازعات ساسانیان با روم در سوریه از شاهپور دوم تا فروپاشی سلسله ساسانیان -628-329م-احمد الحواطدکتری(PhD)ایمان پور۱۴۰۱/۰۷/۱۲
منابع مالی نخستین قیام های سادات حسنی (محمد و ابراهیم بن عبدالله)فروغ غجه پورکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۴۰۱/۰۷/۱۶
آداب و رسوم باستانی در مازندرانسیده ارزو نبوی چاشمیکارشناسی ارشدجم۱۴۰۱/۰۷/۲۶
برده داری در دوره ساسانیسهراب نوباشیکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۱/۰۷/۲۷
تاریخ خوراک ایران در ایران باستاننازنین علیخانیکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۱/۰۷/۳۰
خدایگان و بنده در قسمت تاریخی شاهنامهناصر فرودیان قلعه نوکارشناسی ارشدجم۱۴۰۱/۰۷/۳۰
نقش عوامل و پدیده های جغرافیایی در حیات سیاسی و اجتماعی فارس از ورود اسلام تا پایان دوره ی آل بویهمصطفی ابراهیمیدکتری(PhD)ناظمیان فرد۱۴۰۱/۰۷/۳۰
تاثیر تمدن بین‌النهرین بر تمدن هخامنشیاناحمد رحیم رهک عزاویکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۱/۱۱/۰۹
سیستان در متون فارسی میانهزهره شهرامیانکارشناسی ارشدجم۱۴۰۱/۱۱/۱۲
سرزمین بابل در دوره‌ی اشکانیاحمد علیوی حسینکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۱/۱۱/۱۶
عملکرد سیاسی فرزندان امام موسی کاظم (ع) در دوره اول خلافت عباسی از سال (232-132ه.ق)راضیه ربیعی کناریکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
تحلیل و تطبیق اوضاع آموزشی عصر سامانیان و سلجوقیان ( با محوریت مدرسه بیهقیه نیشابور و نظامیه بغداد)حبیبه زابل عباسیکارشناسی ارشدگیلانی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
روابط اقتصادی ساسانیان و عرب‌های حیره، شام و شبه جزیره‌ی عربستان در سده‌های پنجم و ششم میلادیحسام خالد هادی البهادل السرایکارشناسی ارشدجم۱۴۰۱/۱۲/۰۶
پژوهش تطبیقی جنگ‌ در ایران عصر ساسانی و روم باستان بر مبنای متن‌های فارسی میانه و منابع رومیکوروش تشکری صباغکارشناسی ارشدجم۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تاثیر تعامل‌ها و تقابل‌های یونانیان و هخامنشیان در قدرت یافتن مقدونیانمحمد حیدری پورجیرندهیکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تحولات مالکیت زمین در ایران از اواخر ساسانیان تا برآمدن حکومت های ترکانعلی نجف زادهدکتری(PhD)ایمان پور۱۴۰۱/۱۲/۰۷
سنجش فراوانی شیعیان در مجالس المومنین نوشته قاضی نور ا... شوشتریفاطمه نصرتیکارشناسی ارشدعزیزیان۱۴۰۱/۱۲/۰۷
مطالعه مقایسهای ابزار و تاکتیک های جنگی اشکانیان و رومیانلیلا زوزنیکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۱/۱۲/۰۷