دکتر پدرام جم

timanpoor

درجه دانشگاهی:

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران

سمت علمی:

استادیار

صفحه خانگی:

http://prof.um.ac.ir/jam1977

پست الکترونیک:

شماره تماس مستقیم:

 38805189

شماره داخلی:

 5189